جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گردش به چپ در ايتاليا
از ديروز رسما آغاز شد
 
 
 
 

 

دو كانديدای ائتلاف چپ ايتاليا رياست دو مجالس قانونگذاری اين كشور را بر عهده گرفتند و متعاقب آن، برلسوكونی نخست وزير بازنده انتخابات اخير اين كشور استعفای خود را مطابق قانون اعلام كرد.

بدين ترتيب، راه برای تشكيل كابينه جديد و متمايل به چپ ايتاليا فراهم شد و در روزهای آينده رئيس جمهور اين كشور بايد رومانوپرودی نخست وزير برنده انتخابات را مامور تشكيل كابينه كند.

ائتلاف چپ و برنده انتخابات اخير اكثريت شكننده ای دارد و به همين دليل رهبران آن بسيار می كوشند تا هيچ نوع اختلاف و جدائی دراين ائتلاف روی نداده و باعث تضعيف و سقوط احتمالی دولت جديد نشود. اين ائتلاف در مجلس اعيان (سنا) ايتاليا تنها با دو كرسی حائز اكثريت شده است.

اكنون با تغييراتی كه انجام شده، رهبر حزب احياء شده‌ كمونيست ايتاليا رئيس مجلس اعيان اين كشور شده است و فرانكو مارينی از حزب چپ ميانه رياست مجلس سنا را بعهده گرفت. رئيس جمهور نيز محسوب می شود.

بدين ترتيب دوران "شواليه" و سلطان تلويزيونی ايتاليا يعنی برلوسكونی خاتمه يافت و با انتخاب روسای دو مجلس اين كشور، بيهوده بودن مقاومت های او برای نپذيرفتن نتايج انتخابات اخير ايتاليا مشخص شد.