جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه مطبوعاتی معاون سخنگوی وزارت خارجه امريكا
امريكا از اشتباهات ايران
و انزوای آن استقبال می كند
 
 
 
 

 

"آدم اربی” معاون سخنگوی وزارت امريكا، درباره محتوای مذاكرات امروز فرانسه پيرامون پرونده اتمی ايران و تدارك جلسه شورای امنيت سازمان ملل گفت:

هدف نشست پاريس تاكيدی است بر اين نكته كه برنامه هسته ای ايران موجب نگرانی است و اينكه هدف مشتركی در مورد به تعليق درآوردن برنامه غنی سازی ايران و بازگشت به ميز مذاكره وجود دارد. اكثر كشورها در اين مورد توافق دارند .مسلما، در واكنش به بی اعتنائی ايران و رويارويی با اين كشور، بايد رايزنی و مذاكرات نزديك انجام شود تا اتحاد محكم برای گام های بعدی حفظ شود. البته من فكر می كنم در نهايت، از لحاظ هدف های راهبردی، ما تنها هستيم.

شخصا منتظر اقدام شديد و قاطع در واكنش نسبت به گزارش مديركل آژانس انرژی اتمی (البرادعی) هستم. چرا؟ زيرا كاملا برای همه مشخص است كه ايران اقداماتی را كه در بيانيه 29 مارس رياست شورای امنيت از اين كشور خواسته شده بود انجام نداده است. در واكنش به اين مسئله، قدم بعدی ما بايد فراتر از صدور بيانيه سازمان انرژی اتمی باشد. بايد اقدام معناداری در شورای امنيت انجام شود و اجلاس پاريس در پی همينهدف است.

مذاكرات و رايزنی ها و هماهنگی ها و جلسات مداوم بين گروهی از كشورها كه در صحنه بين المللی حضور دارند و روز به روز به هم پيوسته تر و متحدتر می شوند؛ دقيقا همان چيزی را نشان می دهد و ثابت می كند كه ما مدتهاست می خواهيم. اين كه ايران هر چه بيشتر منزوی تر  شود، فشارها روی ايران پيوسته بيشتر می شود، و عزم و اراده راسخ جامعه بين المللی با هر اقدام تحرك آميز و اشتباهی كه ايران انجام می دهد، قويتر و قويتر می شود.