ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اول ماه مه
بزرگترين حضور خيابانی
كارگران ايران، در تهران
وزير ضد كارگر استعفا، استعفا

علی ربيعی: به دولت هشدار می دهيم كه اشتباه مقابله با تشكل های دانشجوئی را درارتباط با تشكل های موجود كارگری تكرار نكند واز نتايج ناگوار مقابله با تشكل های دانشجوئی درس بگيرد.

حاشيه ای مهم تر از متن
در تظاهرات اول ماه مه تهران
 
 
 
 

مراسم روز جهانی كارگرروز گذشته در تهران متفاوت با سال های گذشته برگزار شد و خبرگزاری های خارجی نيز با تاكيد بر غافلگيرانه بودن اول ماه در تهران، گزارش دادند كه صدها هزار كارگر در بزرگترين تظاهرات كارگری سال های اخير ايران شركت كردند. اين تظاهرات هرچند با هدايت خانه كارگر برگزار شد، اما كارگران توانستند شعارها و خواسته های مستقل خود را در آن مطرح كنند. ضمن اينكه از زمان روی كار آمدن دولت احمدی نژاد، وزير جديد كار كابينه او كمر به نابودی هرگونه تشكل كارگری اعم از شوراهای اسلامی يا سنديكاهای كارگری و از جمله خانه كارگر بسته است و در نتيجه برخی تحولات در موضع سنتی خانه كارگر بوجود آمده است. وزير كار"علينقی جهرمی” از زير دستان آيت الله احمدی نژاد و سالها پيشكار در فارس بوده است.

حسن صادقی،‌ عليرضا محجوب و علی ربيعی در اين مراسم سخنرانی كردند. علی ربيعی از مشاوران محمد خاتمی در طول مدت رياست جمهوری وی، در سخنرانی خود در اين مراسم انديشه های تازه ای را بيان كرد كه اگر راهنمای آينده خانه كارگر قرار گيرد می تواند به نقش مثبت تر اين تشكل در مسايل كارگری آينده منجر شود.

ربيعی ضمن پشتيبانی از آزادی های مدنی، خطاب به دولت گفت:

نمی‌‏توانيد آزادی ها را محدود كنيد، زيرا كه برخورد با نهادهای مدنی به نفع هيچ كس نيست.
 خانه كارگر همواره از نهادهای كارگری حمايت كرده و اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت.

علی ربيعی در تمايز با ديدگاه های گذشته عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و حسن صادقی تاكيد كرد ‌‏:

خانه كارگر حتی از تشكلاتی كه عضو خانه كارگر هم نيستند ، حمايت خواهد كرد .
او در اشاره غيرمستقيم به سركوب كارگران شركت واحد تصريح كرد ‌‏: برخورد فيزيكی با كارگران را نمی‌‏پسنديم و اعتقاد داريم كه مسايل بايد در چارچوب‌‏های قانونی و حقوقی پيش رود.
ربيعی در بخش ديگری از سخنان خود گفت :

تلاش برای حذف نهادهای مدنی به ويژه آن دسته از NGO هايی كه پر سابقه و ريشه دار هستند، به نفع هيچ كس نيست و در بلند مدت خود آن هايی كه اقدام به محدود كردن يا برخورد با نهادهای مدنی می كنند متضرر خواهند شد. به عنوان نمونه ، عده ای كه به دنبال محدود كردن جنبش دانشجويی بودند، اقدام به برخورد با اين جنبش كرده و اكنون نيز نتيجه ناگواراين برخورد را شاهد هستند. ( احتمالا اشاره به گرايشات جديد امثال علی افشاری و اكبر عطری در امريكا و تمايلاتی كه خواه نا خواه در داخل كشور و دربرابر مخالفان، در تائيد اين گرايش ها بوجود آمده است- پيك نت)

به گزارش ايلنا پس از پايان سخنان علی ربيعی كارگران همچنان در خيابان مانده و با سر دادن شعار "وزير بی لياقت , استعفا , استعفا" ، دخالت های وزارت كار در امور داخلی تشكل های كارگری را محكوم كردند.

در پايان اين مراسم قطعنامه ای كه توسط خانه كارگر تنظيم شده بود قرائت داشت. در اين قطعنامه صرفنظر از چند بند تكراری و متملقانه در مورد رهبران "نظام"، از شوراهای اسلامی و قانون كار پشتيبانی شده و اين قانون "يادگار امام" عنوان شده است. قطعنامه همچنين كسانی را كه اين قانون را "كمونيستی” می نامند و به اين بهانه درصدد نابودی آن هستند بشدت محكوم كرده و مضمون آن را تغييرنكردنی ناميده است.

قطعنامه همچنين از توافق انجام شده ميان وزير كار دولت خاتمی و سازمان بين المللی كار حمايت كرده است. براساس اين توافق فصل ششم قانون كار به منظور انطباق آن با مقاوله‌های بين المللی كار و آزادی تشكل سنديكايی بايد اصلاح شود.

حاشيه ای مهم تر از متن
در تظاهرات اول ماه مه تهران

 

هيچ يك از مقامات مسؤول، از جمله وزير كار يا معاونان و نمايندگان مجلس در مراسم روزكارگر تهران شركت نكردند و صندلی‌های مدعوين ويژه خالی تا پايان خالی ماند. در پايان مراسم رسمی كارگران خشمگين درحاليكه عليه دولت و وزير كار شعار ميدادند اين صندلی را شكستند.

هنگامی كه حسن صادقی شعار «حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست» را سر داد، جمعيت حاضر يكصدا اعتراض كرده و شعار «وزير بی لياقت، استعفا، استعفا»، «تفرقه و تشتت مشی وزير كار است» و «اتحاد و انسجام رمز نيروی كار است» را سر دادند.

گروههای كارگری سيستانی در مراسم ديروز طبل و سنج می زدند و شعار «فلسطين رو رها كن، فكری به حال ما كن»، «فرانسه رو نگاه كن، فكری به حال ما كن» را همراهی می كردند.

در اين هنگام درگيری‌های پراكنده‌ای ميان برخی كارگران و لباس شخصی‌ها رخ داد.

 برخی كارگران حاضر در مراجعه به خبرنگاران از آنها می خواستند تا بنويسند 26 ماه است حقوق دريافت نكرده‌اند و برخی فعالان كارگری ماههاست زندانی اند و كسی حاضر به پاسخگويی به خانواده‌های آنها نيست.

چند تابوت نمادين سفيد رنگ كه روی آن نان بربری نصب شده بود، توسط كارگران حمل می‌شد و در كنار آن نوشته بودند «سفره طعام كارگري».

حضور نيروهای انتظامی، بسيجی و برخی لباس شخصی‌ها در مراسم ديروز كاملاً مشهود بود. ضمن آنكه بسياری از خبرنگاران خارجی كه برای پوشش اخبار اتمی در تهران بسر می‌برند، به همراه خبرنگاران داخلی اين مراسم را پوشش خبری دادند.

در جهان

همزمان با ايران ميليون ها كارگر در سراسر جهان روز جهانی كارگر را گرامی داشتند. در فرانسه انبوه جمعيت كه در راس آن رهبران سنديكايی و رهبران جنبش دانشجويی اخير قرار داشتند مراسم را زير باران تند برگزار كردند.

خبرگزاری های غربی تعداد شركت كنندگان در مراسم روز كارگر در روسيه را نيز ميليون ها تن گزارش كردند. در مسكو دو تظاهرات جداگانه از سوی حزب كمونيست روسيه و برخی سنديكاهای كارگری ترتيب داده شد. شعار "زنده باد اتحاد شوروی” امسال بزرگترين شعار اول ماه مه در مسكو بود.

در ايالات متحده امريكا ، مهاجران كارگر خارجی امروز را "روز بدون مهاجر" يعنی بدون حضور كارگران مهاجر در بازار كار نام نهادند و يكپارچه دست به اعتصاب و راه پيمايی زدند. امريكا از معدود كشورهای جهان است كه مانند ايران در آن روز اول ماه مه تعطيل نيست. ضمن اينكه مقامات دولتی و سرمايه داران امريكايی حاضر به پذيرش اين روز بعنوان روز كارگر نيستند. مقامات امريكا نگران هستند كه تظاهراتی كه امروز تحت عنوان حقوق مهاجران برگزار شده به احتمال قوی سنت جديدی را در امريكا به سمت پيوند خوردن آن با جنبش كارگری بوجود آورد.

تظاهرات روز كارگر هم چنين در در بيشتر كشورهای آمريكای لاتين با حضور صدها هزار تن برگزار شد. در كوبا، ونزوئلا، بوليوی رهبران اين كشورها در تظاهرات امسال روز كارگر حضور داشتند. در السالوادور تظاهرات با حضور شهردار پايتخت كه عضوررهبری جبهه ازاديبخش ملی فارابوندو مارتی است برگزار شد. در مكزيكو فرمانده ماركوس، رهبر جبهه ازاديبخش بوميان مكزيك در ميان تظاهركنندگان حضور داشت. در استكهلم نخست وزير سوسيال دمكرات سوئد در تظاهرات امروز اول ماه مه امروز اين كشور راه پيمايی كرد. در رم، برلين، لندن و ديگر شهرهای اروپايی نيز تظاهرات اول ماه مه به سنت هرساله با حضور فعالان كارگری برگزار شد.