جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مخالفت حقوقدانان دمكرات جهان
با هر نوع حمله نظامی به ايران
سخنان غيرمسئولانه رئيس جمهورايران، دستآويز حمله نظامي
 حتی با استفاده از سلاح اتمی كم قدرت" شده است.

 
 
 
 
 

دفتر انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات، عالی ترين نهاد اجرايی اين انجمن، در آخرين نشست خود بيانيه‌ای در مورد تهديد حمله به ايران به دو زبان انگليسی و فرانسه منتشر كرده است. متن كامل اين بيانيه كه توسط بخش فارسی انجمن بين المللی حقوقدانان دمكرات ترجمه شده و اصل آن را برگرفته شده از سايت اينترنتی اين انجمن در ادامه می‌خوانيد.

 

بيانيه دفتر انجمن بين المللی حقوقدانان دمكرات درمورد تهديدهای تجاوز به ايران

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات (ا.ب.ح.د)، سازمانی كه دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اكوسوك) است، در نشست 11 و 12 آوريل 2006 در هاوانا، ضمن اعلام نگرانی شديد نسبت به تهديدهای مربوط به تجاوز به ايران، مخالفت خود را با هرگونه تلاش يا تهديد بكارگيری نيروی نظامی برای حل آنچه "بحران اتمی ايران" ناميده می‌شود اعلام كرد.

 انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات تهديد تجاوز نظامی به ايران را كه برخی اعضای دولت بوش از آن سخن می گويند محكوم می كند.

اين تهديدها نقض بند 2.4 منشور ملل متحد است كه براساس آن :

"كليه اعضاء در روابط بين‌المللی خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی هر كشوری يا از هر روش ديگری كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداری خواهند نمود."

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات همچنين اخبار بسيار نگرانی آور دريافت كرده است كه براساس آن دستگاه بوش در چارچوب تجاوز خود به ايران حتی استفاده از سلاح های اتمی به اصطلاح "كم قدرت" را طرح ريزی كرده است.

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات معتقد است تجاوز نظامی به ايران اعم از آنكه با استفاده از سلاح های متعارف باشد يا سلاح هسته ای، در هر صورت جنايتی برضد صلح مطابق با تعريف ماده 6 منشور ديوان نظامی بين‌المللی نورنبرگ است. استفاده از سلاح های اتمی مطابق ماده 6 همان منشور علاوه بر آن جنايتی برضد بشريت نيز خواهد بود.

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات از ابتدای بنيادگذاری خود برای خلع سلاح اتمی براساس ماده 26 منشور ملل متحد و معاهده عدم تكثير سلاح های هسته‌ای (ان.تی.پی) مبارزه كرده است. معاهده اخير كشورهايی را كه دارای سلاح هسته ای نيستند از دستيابی به اين سلاح منع كرده است. اما علاوه بر آن ماده 6 معاهده ان.پی.تی كشورهای دارای سلاح هسته ای را به خلع سلاح هسته ای متعهد كرده است، تعهدی كه بويژه ايالات متحده يعنی بزرگترين قدرت هسته ای جهان هيچگاه به آن احترام نگذاشته است.   

انجمن بين المللی حقوقدانان دمكرات ضمنا يادآوری می كند كه ايالات متحده هيچگاه متحدان خود كه دارای سلاح اتمی هستند مانند اسراييل  را اينگونه تهديد نمی كند.

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات توجه می دهد كه براساس بيانيه های دولت ايران، اين كشور خواهان پژوهش و استفاده صلح آميز انرژی هسته ای است. بديهی است چنين استفاده ای حق قطعی هر كشوری است.

انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات با نگرانی تاكيد می كند كه سخنان غيرمسئولانه رييس‌جمهور ايران، از جمله در مورد جنايات رژيم نازی برضد يهوديان اروپا، به بهانه تهديد تجاوز به مردم ايران تبديل شده است. چنين سخنانی هر اندازه محكوم و تاسف آور باشد، هرگز استفاده از نيروی نظامی برضد يك كشور مستقل و حاكم را توجيه نمی كند.

انجمن بين المللی حقوقدانان می طلبد كه:

1- هرگونه تهديد به استفاده از زور برضد ايران فورا متوقف شود.

2- اجرای خلع سلاح اتمی آغاز شود و پيش از همه درمورد بزرگترين قدرت اتمی جهان يعنی ايالات متحده.

3-  در انطباق با اصولی كه بويژه در قطعنامه 687 شورای امنيت سازمان ملل يادآوری شده است خاورميانه به يك منطقه عاری از سلاح های اتمی تبديل شود. از جمله از طريق برچيدن نظارت شده سلاح های هسته ای اسراييل و جمع اوری فوری تمام سلاح های هسته ای ايالات متحده كه در اين منطقه مستقر شده اند.

 

آدرس سايت بخش فارسی انجمن بين‌المللی حقوقدانان دمكرات

http://www.abhdi.org

 ايميل تماس

contact@abhdi.org

 

 

IADL BUREAU RESOLUTION ON THE THREATS OF AGRESSION AGAINST IRAN

The  International Association of Democratic Lawyers, [ IADL ] in Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council [ ECOSOC ], at the  meeting of its Bureau at Havana on April 11 and 12, 2006 expressed serious  concern on the threats of aggression against Iran and resolved to oppose any attempt or threat to use military force against Iran to settle what is being called as " the Iranian nuclear crises " .

IADL condemns the threats of military aggression against Iran expressed by members of the Bush administration.

 

Such threats are in clear violation of art. 2.4 of the U.N. Charter which states:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

 

 

IADL also expresses concern about information stating that the Bush administration plans the use of so called “theatre” nuclear weapons in the framework of the planned aggression.

 

IADL believes that a military attack against Iran, with conventional or nuclear weapons, would be a crime against peace as defined by Art. 6 a of the Charter of the Nurnberg International Military Tribunal. The use of nuclear weapons would be furthermore a  crime against humanity as defined by Art. 6 c of the same Charter.

IADL has fought since its very foundation for nuclear disarmament in conformity with the principle of Art. 26 of the U.N. Charter and the Treaty on Non Proliferation (NTP). However, it must be remembered that the latter does not only impose an obligation on states that do not have nuclear weapons to restrain from acquiring them but Article VI also contains an obligation for nuclear disarmament for those countries that do have nuclear weapons.

This obligation has never been respected most notably by the world’s biggest nuclear power, the USA. IADL notes moreover that the United States has never given similar threats to its allies, such as Israel.

IADL takes note of the declarations of the Iranian government indicating that it wishes to develop its nuclear matter research for peaceful use.  Such a use is obviously the right most basic to each country. 

 

IADL notes with concern that the irresponsible declarations made by the Iranian President, in particular concerning the crimes committed against the Jews of Europe by the Nazi regime, are used as pretexts to threaten to use aggression against the Iranian people.  Such declarations, deplorable and condemnable as they are, obviously do not justify the use of the military force against an independent and sovereign country.

 

IADL demands: 

 

1.  The immediate halt of any threat of use of the force against Iran. 

2.  Nuclear disarmament, above all by the greatest nuclear power of the world, the United States. 

3.  Introduction of a zone denuclearized in all the Middle-East, in accordance with the principle, amongst others, set out by Security Council Resolution 687, including by the controlled dismantling of the Israeli nuclear weapons and the immediate withdrawal of all nuclear weapons of the USA stationed in this part of the world.

 

 

RESOLUTION DU BUREAU DE  l’Association Internationale des Juristes Démocrates sur les menaces d’agression contre l’Iran.

 

L’Association Internationale de Juristes Démocrates (AIJD), organisation ayant un statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), lors de son bureau tenu à La Havane les 11 et 12 avril 2006, a exprimé son inquiétude devant les menaces d’agression contre l’Iran et s’est opposé à toute tentative ou menace d’usage de la force militaire pour régler ce qui est appelé la « crise du nucléaire iranien ».

L’AIJD condamne les menaces d’agression militaire contre l’Iran proférées par certains membres de l’administration Bush.

 

De telles menaces constituent une violation de l’article 2.4 de la Charte des Nations Unies :

« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

 

L’AIJD a également pris connaissance de nouvelles très inquiétantes selon lesquelles la même administration Bush envisagerait même l’utilisation d’armes nucléaires dite « de faible puissance » dans la cadre d’une telle agression.

L’AIJD estime qu’une attaque militaire contre l’Iran, que ce soit avec des armes conventionnelles ou nucléaires constituerait en tous cas un crime contre la paix tel que défini par l’article 6 a de la Charte instaurant le Tribunal International Militaire de Nürnberg. L’usage d’armes nucléaires constituerait en outre un crime monstrueux contre l’humanité tel que défini par l’article 6 c de la même Charte.

L’AIJD a milité depuis sa fondation pour le désarmement nucléaire conformément au principe de l’article 26 de la Charte des nations Unies et du traité de non prolifération (TNP). Il convient de rappeler dans ce cadre que ce dernier ne contient pas seulement un engagement de la part des pays ne disposant pas de l’arme nucléaire de ne pas se la procurer. Le TNP dans son article VI prévoit aussi à l’égard des pays qui possèdent l’arme nucléaire une obligation de désarmement nucléaire qui n’a jamais été respectée, notamment par la plus grande puissance nucléaire du globe, les Etats-Unis.

L’AIJD constate en outre que les Etats-Unis n’ont jamais usé ce genre de menaces à l’égard de leurs alliés qui se sont dotés de l’arme nucléaire comme Israël.

L’AIJD prend acte des déclarations du gouvernement iranien indiquant qu’il souhaite développer ses recherches en matière nucléaire pour un usage pacifique. Un tel usage est évidemment le droit le plus strict de chaque pays.

L’AIJD constate en outre que les déclarations irresponsables faites par le Président iranien, notamment concernant les crimes commis contre les Juifs d’Europe par le régime  nazi, sont utilisées comme prétexte pour faire peser une menace d’agression contre le peuple iranien.  De telles déclarations, aussi déplorables et condamnables qu’elles soient, ne justifient évidemment en rien l’usage de la force militaire contre un pays indépendant et souverain.

L’AIJD exige dès lors :

1.      L’arrêt immédiat de toute menace d’usage de la force contre l’Iran.

2.      Le désarmement nucléaire avant tout de la plus grande puissance nucléaire du monde, les Etats-Unis.

3.      L’instauration d’une zone dénucléarisée dans tout le Moyen Orient, conformément au principe rappelé notamment par la résolution 687 adoptée par le Conseil de Sécurité, y compris par le démantèlement contrôlé des armes nucléaires israéliennes et le retrait immédiat de toute les armes nucléaires des USA stationnées dans cette partie du monde