ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

راهپيمائی اول ماه مه كارگران ايران
پيامی بود برای مبلغان مرگ جنبش كارگری

 

 
 
 
 

سكوت وسائل ارتباط جمعی تحت سلطه حكومت، مانند صدا و سيما در باره تظاهرات اول ماه مه تهران ادامه دارد. اما اين سكوت از اعتبار اين تظاهرات و باز شدن چشم و گوش كارگران ايران ندارد.


سخنان نماينده كارگران بوشهر، كه اكنون يكی از شهرهای مهم صنعتی ايران است و اخبار اعتصابات كارگری آن اغلب در مطبوعات منتشر نمی شود، درباره راهپيمائی اول ماه مه تهران سخنانی گفت كه می تواند سخنان مجموع كارگران شركت كننده دراين راهپيمائی باشد. او گفت:

  راهپيمايی اول ماه مه كارگران برزگترين مانور كارگران ايران در سالهای گذشته بود. اين راهپيمايی در حالی برگزار شد كه بر خلاف سالهای گذشته ، جريانهايی قصد ضعيف نشان دادن و خاموش كردن فعاليتهای تشكلهای كارگری را داشتند .  راهپيمايی گسترده و پرشور كارگران از نقاط مختلف كشور در خيابانهای مركزی تهران، شايعه پوسيده شدن جامعه كارگری را تكذيب كرد و به ساكنان اين خيابان , تماشاچيان و اصحاب رسانه ها مراتب نارضايتی كارگران را از عملكرد وزير كار و برخی مسوولان نشان داد .