جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه جديد وزارت خارجه امريكا
رژيم ايران به چالشی
در برابر جهان تبديل شده
 
 
 
 

 

وزارت خارجه آمريكا بيانيه ای تحريك آميز و مداخله جويانه ای درباره ايران با عنوان «رژيم ايران چالشی روياروی جهان» منتشر كرد.

در اين بيانيه ابتدا به سخنان اخير جرج بوش اشاره می شود كه می گويد: «ايران كشوری است كه توسط يك گروه كوچك دستچين شده مذهبی به گروگان گرفته شده، گروهی كه مردم را به انزوا كشانده، آنها را تحت فشار قرار داده و آزادی های اوليه و حقوق انسانی آنان را نفی می كنند. آمريكا اميدوار است روزی نه چندان دور، نزديكترين دوست ايرانی دموكراتيك و برتر باشد. آمريكا در كنار مردم ايران كه در برابر يك رژيم سركوبگر قرار گرفته اند می ايستد».

رژيم ايران حامی تروريسم است و به طور فعالی برای گسترش نفوذ خود در منطقه كوشش می كند. رژيم ايران خواهان نابودی اسرائيل متحد آمريكا است. رژيم ايران همچنين با جاه طلبی هايش برای دسترسی به سلاح های اتمی روياروی جهان ايستاده است. آمريكا به كوشش خود برای سازماندهی جهان در برابر اين تهديدها ادامه خواهد داد. رفتار پرخاشگرانه ايران و دنبال كردن برنامه های دستيابی به بمب اتمی بر انزوای اين رژيم در جامعه بين المللی می افزايد».

بيانيه می افزايد: دولت آمريكا از كنگره اين كشور درخواست كرده تا بودجه لازم را برای طرحی كه بتواند به مردم ايران در زمينه های مختلف كمك كند، تصويب كند. اين كمك ها عبارتند از: در اختيار گذاردن اطلاعات صحيح و بی طرفانه، دفاع از فعالان محلی در امور شهروندی و توسعه جامعه مدنی و آموزش های شهروندی.

در بخش مربوط به حقوق بشر دراين بيانيه آمده است: كمبود دموكراسی رو به افزايش است. دولت ايران بطور منظم دست اندر كار اعدام، ناپديد شدن افراد، شكنجه، بازداشت و زندانی كردن فعالان حقوق بشر و همچنين روزنامه نگاران و اقليت های مذهبی است.