ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  منصور اسانلو زيرفشار برای اعترافات
نوبت دادخواهی كارگران رسيده
نه كانون برای نويسندگان
نه سنديكا برای كارگران
 
 
 
 

 

445 فعال فرهنگی، دانشجوئی و دلسوز برای كارگران شركت واحد تهران، طی نامه ای خواهان پايان بخشيدن به ادامه بازداشت غير قانونی منصور اسانلو فعال سنديكای رانندگان شركت واحد شدند. دراين نامه آمده است:


افزون بر چهار ماه است كه منصور اسانلو فعال كارگری به ناحق در بازداشتگاه امنيتی در سلول انفرادی و در شرايطی سخت به سر می برد و پاره ای از گزارشها حاكی از اعمال فشار شديد بر نامبرده برای اخذ اعترافات غيرواقعی است .او در اين مدت از تمامی حقوق انسانی و شهروندی اعم از ملاقات متعارف با خانواده و وكيل و ... محروم بوده است .علی رغم ترفند هميشگی طرح اتهامات گسترده در بدو بازداشت تا كنون هيچ مدرك مستندی از سوی دستگاه قضايی منتشر نشده است . بنيانگذاری و فعاليت درسنديكای كارگری مطابق اعلاميه جهانی حقوق بشر، الزامات عضويت در سازمان جهانی كار و قانون اساسی حق مسلم و بديهی فعالان كارگری است. از اين رو تلاشهای بی وقفه و خستگی ناپذير منصور اسانلو در بنيانگذاری سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی و پيگيری برای تحقق خواسته های صنفی اعضاء اين سنديكا ضمن آنكه اقتضای حقوق شهروندی ايشان است، در خور تشويق و قدردانی است. ما امضا كنندگان زير با الهام از اعلاميه جهانی حقوق بشر، مقاوله نامه های جهانی كار كه به تاييد و امضاء جمهوری اسلامی نيز رسيده و موظف به عمل به آنهاست و دوماهه بودن مهلت بازداشت موقت خواستار آنيم كه به فوريت آقای منصور اسانلو از زندان آزاد شود و زمينه احقاق حقوق ايشان با برگزاری دادگاه صالح علنی فراهم شود و همچنين تاكيد می كنيم كه برخورداری از سنديكای مستقل كارگری حق بديهی و سلب ناشدنی كارگران و زحمتكشان می باشد كه مطالبه آن نبايد با زندان، اخراج و اذيت و آزار خانواده ها مواجه شود. آنهم در زمانه ای كه قبضه كنندگان قدرت شعار "حمايت از محرومان " را سر می دهند .
در پايان موكدا از مسئولان مربوط می خواهيم به خواسته های صنفی رانندگان شركت واحد توجه نشان داده، زمينه بازگشت به كار شرافتمندانه رانندگان اخراج شده به دلايل سياسی را فراهم سازند .١- آرام نژاد فاطمه
٢- آذر پژوه پريسا
٣- آذری پيمان
٤- آرامی هادي
٥- آزمون محمدامين
٦- آسايش محمد كريم
٧- آقاجری روزبه
٨- آقاسی فريدون
٩- آقايی مجيد
١٠- آل آقا سعيد
١١- آل محمد رضا
١٢- ابدالی علي
١٣- ابراهيمی پيام
١٤- ابراهيمی قاسم
١٥- ابوعلی راحيل
١٦- ابونصر سحر
١٧- ابونصر محمود
١٨- احديص مجتبي
١٩- احمدزاده شعبان
٢٠- احمدی بختيار
٢١- احمدی آريان امير
٢٢- احمدی بابك
٢٣- احمدی خراسانی نوشين
٢٤- احمدی رعنا
٢٥- احمدی صدف
٢٦- احمدی عباس
٢٧- احمدی گيتا
٢٨- احمديان امين
٢٩- احمدی زانيار
٣٠- اخوان آيدين
٣١- اخوان اسد
٣٢- اخوان راد صابر
٣٣- ادب بهاءالدين
٣٤- ارپانی محمد زه
٣٥- اردلان پروين
٣٦- اردلان پروين
٣٧- ارشادی فر عليرضا
٣٨- استكی محمد
٣٩- استيری احسان
٤٠- اسحاقی امير
٤١- اسحاقی محمد علي
٤٢- اسحقی حمزه
٤٣- اسد زاده سمانه
٤٤- اسدی زيدآبادی حسن
٤٥- اسدی ميلاد
٤٦- اسماعيلی مهدي
٤٧- اسماعيلی نوشين
٤٨- اسمعيل زاده علي
٤٩- اسمی زاده سارا
٥٠- اصراری صفرعلي
٥١- اصلاحچی مرتضي
٥٢- اصلانی افشين
٥٣- اصلی حسين
٥٤- افتخاری محمد
٥٥- افرازفر روزبه
٥٦- افشاری علي
٥٧- افشاری مصطفي
٥٨- اقبال آرمين
٥٩- اقبال مهدي
٦٠- اكبری حامد
٦١- اكبری علی اكبر
٦٢- الياسی مهدي
٦٣- امامی احمد
٦٤- امير انتظام عباس
٦٥- اميری روزبهان
٦٦- امين زاده مهدي
٦٧- امين لو آرمين
٦٨- امينی حسين
٦٩- اميدبخش فراز
٧٠- اميرخانلو غلام
٧١- اميرشيرزاد بابك
٧٢- امينی محمد
٧٣- انجم محمد
٧٤- انجيدنی پيمان
٧٥- انصاری كيوان
٧٦- انوری حسين
٧٧- اوخ محمد
٧٨- اولاد غفاری حامد
٧٩- ايلخچی زاده ميلاد
٨٠- بابايی سعيد
٨١- بابك نوري
٨٢- باستانی مجتبي
٨٣- باستانی مسعود
٨٤- باقر پور محمد
٨٥- باقری اسعد
٨٦- باوند هرميداس
٨٧- بخارايی محمد مهدي
٨٨- بدری محمدتقي
٨٩- براتيان ايمان
٩٠- براتيان پوريا
٩١- برتنی آزاد
٩٢- برومند بهروز
٩٣- بزرگيان امين
٩٤- بلی وند كيومرث
٩٥- بهبهانی سيمين
٩٦- بهداد مرتضي
٩٧- بهرامی امير حسين
٩٨- بهرامی عادل
٩٩- بهرامی امين
١٠٠- بهكيش آزاده
١٠١- بهمن آلاله
١٠٢- بيات بهاره
١٠٣- بياره علي
١٠٤- بيانلو رسول
١٠٥- بيسوانوند امين
١٠٦- بيگلو مصطفي
١٠٧- پارسا حسن
١٠٨- پناهی جعفر
١٠٩- پور اقايی سپيده
١١٠- پور جعفر علي
١١١- پورافصل ميثم
١١٢- پولاد زاده احمد
١١٣- تقوی جواد
١١٤- تقی نيا طلعت
١١٥- تميزی علي
١١٦- توكليان جلال
١١٧- تهرانچی آرش
١١٨- تهرانی ويدا
١١٩- جانی بابك
١٢٠- جاودانی حسين
١٢١- جدی زينب
١٢٢- جعفری سعيد
١٢٣- جعفری محمد حسين
١٢٤- جعفری نوشين
١٢٥- جمالی علي
١٢٦- جمشيدی ايرج
١٢٧- جوانشير كامبيز
١٢٨- چترچی ماندانا
١٢٩- حاتمی عيسی خان
١٣٠- حاجی امينی هادي
١٣١- حاجی بابايی مريم
١٣٢- حبيبی مهدي
١٣٣- حجازی سارا
١٣٤- حجتی جلال
١٣٥- حسامی فرد رضا
١٣٦- حسن زاده مجتبي
١٣٧- حسن زاده مجتبي
١٣٨- حسنی مسعود
١٣٩- حسينی آناهيتا
١٤٠- حقانی محسن
١٤١- حقيقت جو فاطمه
١٤٢- حمدی پور محسن
١٤٣- حيدری بابك
١٤٤- حيدری حسين
١٤٥- حياتی مهر نيما
١٤٦- خالقی بهروز
١٤٧- خالقی بهروز
١٤٨- خالقيان سيدابراهيم
١٤٩- خامه آرمين
١٥٠- خان زاده زينب
١٥١- خاندل آرش
١٥٢- خانی محمد
١٥٣- خبيری حسام
١٥٤- خجسته رحيمی رضا
١٥٥- خدابنده حميد
١٥٦- خداداد احمد
١٥٧- خراسانی مريم
١٥٨- خردمند پور هادي
١٥٩- خردمندی عليرضا
١٦٠- خسروی سروش
١٦١- خطيبی سروش
١٦٢- خلج الياس
١٦٣- خلدی ابراهيم
١٦٤- خليلی پور خليل
١٦٥- خليلی مهدي
١٦٦- خواجه لو رضا
١٦٧- خوانچه زر سيروان
١٦٨- خوشكام محسن
١٦٩- دادخواه اكرم
١٧٠- دادگستر سهيلا
١٧١- دانشور حامد
١٧٢- داودی عليرضا
١٧٣- داوودی علي
١٧٤- داوودی مهاجر فريبا
١٧٥- دباغ بابك
١٧٦- دباغيان محمدعلي
١٧٧- درازهی بهزاد
١٧٨- درخشانی ادريس
١٧٩- درد كشان جواد
١٨٠- دشتستانی سروش
١٨١- دلاور اكبر
١٨٢- دلبری رضا
١٨٣- دلبری مونا
١٨٤- دلواری هما
١٨٥- دهقان مسعود
١٨٦- دهقان مصطفي
١٨٧- رحمانی اميرحسين
١٨٨- رحمانی وحيد
١٨٩- رحمانی فرهاد
١٩٠- رحيمی راد محمد رضا
١٩١- رحيمی راد محمد رضا
١٩٢- رستاخيز شاهرخ
١٩٣- رستگاری شاهو
١٩٤- رسول دروگري
١٩٥- رسولی جعفر
١٩٦- رضانيا محمدجواد
١٩٧- رضايی آرش
١٩٨- رضايی ابراهيم
١٩٩- رضايی رضا
٢٠٠- رضوی جهانگير
٢٠١- رفيعی شاهين
٢٠٢- رمضان نژاد حسن
٢٠٣- رنجی پور علي
٢٠٤- رواج سعيد
٢٠٥- روانبد بهزاد
٢٠٦- روحی مهناز
٢٠٧- رياضی روزبه
٢٠٨- رييس دانا فريبرز
٢٠٩- زارع نفيسه
٢١٠- زارعی عبيد
٢١١- زارعی محمد
٢١٢- زارعی مختار
٢١٣- زارعی محمدمهدي
٢١٤- زعفری علي
٢١٥- زعفری ياسر
٢١٦- زعيم كوروش
٢١٧- زند سجاد
٢١٨- زنوزی مهرنوش
٢١٩- زيد آبادی احمد
٢٢٠- زينلی شاهين
٢٢١- سالاری شهربابكی سبحان
٢٢٢- سپهر مند بهنام
٢٢٣- سپهسالاری عليرضا
٢٢٤- سجادی ستاره
٢٢٥- سرمدی پرستو
٢٢٦- سروش منصور
٢٢٧- سعيدی جمال
٢٢٨- سلطان زاده سارا
٢٢٩- سلطانی علي
٢٣٠- سلطانی نسيم
٢٣١- سليمانی فاطمه
٢٣٢- سليمانی اسماعيل
٢٣٣- سميعی نژاد مازيار
٢٣٤- سيف خسرو
٢٣٥- سيما سليمان
٢٣٦- سيادتی علي
٢٣٧- شادفر ناهيد
٢٣٨- شاكری صادق
٢٣٩- شاه مرادی احسان
٢٤٠- شاه مرادی احسان
٢٤١- شاه ويسی حسين
٢٤٢- شاهين فر شهاب
٢٤٣- شبانی مريم
٢٤٤- شرخانی قانع
٢٤٥- شريعتی اشكان
٢٤٦- شريفی حجت
٢٤٧- شريفی سجاده
٢٤٨- شريف محمد
٢٤٩- شفائی جمال
٢٥٠- شفيق مرتضي
٢٥١- شكر لو مهسا
٢٥٢- شكری محمد
٢٥٣- شكری محمد
٢٥٤- شكورزاده فرزانه
٢٥٥- شكوهی علي
٢٥٦- شمس جواد
٢٥٧- شمس فواد
٢٥٨- شهری مهدي
٢٥٩- شيخ الاسلام امير
٢٦٠- شيخ پور نيما
٢٦١- شيخ زاده امين
٢٦٢- شيرخانی امير
٢٦٣- صادقی هادي
٢٦٤- صالح آرش
٢٦٥- صالح آسو
٢٦٦- صباغ زاده بهنام
٢٦٧- صباغی بيژن
٢٦٨- صداقت جو مصطفي
٢٦٩- صدری سميرا
٢٧٠- صدری علي
٢٧١- صفری ايوب
٢٧٢- صفری زهرا
٢٧٣- صفری بهروز
٢٧٤- صيادی ميلاد
٢٧٥- طالبی حسن
٢٧٦- طالبی محمد حسن
٢٧٧- طاهر محمدپور شيرازي
٢٧٨- طاهری رئوف
٢٧٩- طاهری كوروش
٢٨٠- طباطبائی حسام
٢٨١- عابدی ملك
٢٨٢- عابدينی وحيد
٢٨٣- عباسی مهدي
٢٨٤- عبدالله زاده علي
٢٨٥- عبدالله زاده هيمن
٢٨٦- عجم زاده حامد
٢٨٧- عرفانی حسين
٢٨٨- عزتی علي
٢٨٩- عزيزی علي
٢٩٠- عطايی عظيمی قاسم
٢٩١- عطری اكبر
٢٩٢- عظيم زاده مسعود
٢٩٣- علاءالدين محمدمهدي
٢٩٤- علايی باقر
٢٩٥- علميه مهدي
٢٩٦- علوی بابك
٢٩٧- عليپور محمد حسن
٢٩٨- عميدزاده هومن
٢٩٩- غفوری پوريا
٣٠٠- غفوری حميدرضا
٣٠١- غلامی پيمان
٣٠٢- غنی نژاد موسي
٣٠٣- غياثيان روشنك
٣٠٤- فاضل پور اسماعيل
٣٠٥- فتح آبادی وحيد
٣٠٦- فرخزاد پوران
٣٠٧- فرخی علي
٣٠٨- فروزان فر نيما
٣٠٩- فرهاد خلفي
٣١٠- فرهادی احمد
٣١١- فرهادی ابراهيم
٣١٢- فضلعلی سيامك
٣١٣- فضلی امين
٣١٤- فغانی همدانی علي
٣١٥- فولاد گر مهدي
٣١٦- فياضی بهرام
٣١٧- فيروزی حسام
٣١٨- قادری زكريا
٣١٩- قاضی نوری رضا
٣٢٠- قربانيان سعيد
٣٢١- قره داغی مهدي
٣٢٢- قضايی امين
٣٢٣- قلعه ای امين
٣٢٤- قهوه چيان حميد
٣٢٥- قهوه چيان ميثم
٣٢٦- قياسيان روشنك
٣٢٧- كاظميان هومن
٣٢٨- كامران رحمان
٣٢٩- كبيری امير
٣٣٠- كبيری نژاد محمد
٣٣١- كحال زاده هادي
٣٣٢- كرامتی علي
٣٣٣- كرمی محمد
٣٣٤- كريمی روزبه
٣٣٥- كريمی خالد
٣٣٦- كريمی كاوه
٣٣٧- كشاورز محمد
٣٣٨- كفشكنان عليرضا
٣٣٩- كوشا مهران
٣٤٠- گرانمايه رشيد
٣٤١- گلزاری كيا
٣٤٢- گلستانی سيد ميثم
٣٤٣- گلی ياسر
٣٤٤- گودرزی رسول
٣٤٥- لطفی مهدي
٣٤٦- لطيفی اتابك
٣٤٧- لگزيان مجيد
٣٤٨- مالك ابوالقاسم
٣٤٩- مالكی حسين
٣٥٠- مبينی جواد
٣٥١- متقی مينا
٣٥٢- مجتبی لچيناني
٣٥٣- محمد رضا احمدي
٣٥٤- محمدپور محسن
٣٥٥- محمدعلی پور مرتضي
٣٥٦- محمدنظامی حسين
٣٥٧- محمدی جعفر
٣٥٨- محمدی نرگس
٣٥٩- محمدی پرهام
٣٦٠- محمودی سليمان
٣٦١- مخبر فروتن
٣٦٢- مداح هما
٣٦٣- مدادی احمد
٣٦٤- مدهوش محمد امين
٣٦٥- مر آبادی مهسا
٣٦٦- مرديها مرتضي
٣٦٧- مسعودی نزهت
٣٦٨- مسگری فاروق
٣٦٩- مسيح علي
٣٧٠- مصطفی وفايي
٣٧١- مظاهری عليرضا
٣٧٢- مظفری كاوه
٣٧٣- معراجی فر محمد
٣٧٤- معنايی نويد
٣٧٥- معين فر محمد
٣٧٦- معينی مهرداد
٣٧٧- مقصودلو اسماعيل
٣٧٨- مقصودی فاروق
٣٧٩- مقيمی علي
٣٨٠- ملكی ابوذر
٣٨١- ملكی عمار
٣٨٢- ملكی محمد
٣٨٣- مليحی علي
٣٨٤- مميوند مهدي
٣٨٥- منافی سارا
٣٨٦- منتخبی هادي
٣٨٧- منصوری صمد
٣٨٨- منوچهری وحيد
٣٨٩- موسوی خويينی علی اكبر
٣٩٠- موسوی مقدم مرتضي
٣٩١- موسوی نسب اتابك
٣٩٢- مومنی شهاب
٣٩٣- مومنی عبدالله
٣٩٤- مويد محسنی مهدي
٣٩٥- مهاجر فيروزه
٣٩٦- مهاجر مهران
٣٩٧- مهاجری احسان
٣٩٨- مهبد جعفريان
٣٩٩- مهدی ميرعلی زاده
٤٠٠- مير حاج ناهيد
٤٠١- ميرزاخانی محمد
٤٠٢- ميرزايی احمد
٤٠٣- مينايی آكام
٤٠٤- ميرطاهری مجيد
٤٠٥- ميرعالی علي
٤٠٦- ميركريمی سيد حسين
٤٠٧- نادرنژاد علي
٤٠٨- نادری شقايق
٤٠٩- نادری فرهنگ
٤١٠- نادعلی سيامك
٤١١- ناصری نصرالله
٤١٢- نبيلی نويد
٤١٣- نجفيان عليرضا
٤١٤- نجيمی علي
٤١٥- نجيمی مجيد
٤١٦- ند يم نيما
٤١٧- نصرتی ميلاد
٤١٨- نصير داستان
٤١٩- نظر آهاری شيوا
٤٢٠- نعمتی فرزاد
٤٢١- نعمتی اخگر بهرنگ
٤٢٢- نقی زاده روزبه
٤٢٣- نكومنش فرد حسين
٤٢٤- نمازی بهرام
٤٢٥- نوذری اسحاق
٤٢٦- نوربخش محمدرضا
٤٢٧- نورحسينی احمد
٤٢٨- نوری حميد
٤٢٩- نوری محمدامين
٤٣٠- نيازمنديان ميثم
٤٣١- والبوئی محمد
٤٣٢- والی نيا يوسف
٤٣٣- ورجاوند پرويز
٤٣٤- هادی مرتضي
٤٣٥- هاشم پور سروش
٤٣٦- هاشمی علي
٤٣٧- هاشمی فريد
٤٣٨- هدايت بهاره
٤٣٩- همايی راد عنايت
٤٤٠- همايی راد عنايت الله
٤٤١- همايون بهمن
٤٤٢- هيبت الهی پويا
٤٤٣- يعقوب علی امير
٤٤٤- يوسفی مهران
٤٤٥- يحيی زاده كميل