جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رئيس جمهور آينده فرانسه
از زير سايه جنبش نارضائی بيرون می آيد
 
 
 
 

 

اشپيگل آلمان در تفسيری پيرامون راه حل هائی كه برای كنترل جنبش مردم فرانسه برای تحولات دراين كشور به سود مزد بگيران درحال بررسی است نوشت:

برای اولين بار در تاريخ فرانسه، يك زن بعنوان طرفدار سوسياليسم ممكن است به كاخ رياست جمهوری رفته و جانشين ژاك شيراك شود. اين زن "سگولن رو يال" نام دارد و روی موج جنبش نارضائی مردم فرانسه مطرح شده است.

رو يال رئيس يكی از مناطق اطراف پاريس است . هنوز مردم فرانسه عادت ندارند يك زن را در مقام رياست جمهوری ببينند، اما مگر آلمان ها عادت داشتند يك زن را در مقام صدراعظمی در كشورشان ببينند؟ رويال 52 سال دارد و به كمك تلويزيون های فرانسه، محبوبيتی برای او فراهم آمده است. به همين دليل می توان انتظار داشت كه در بهار آينده او جانشين شيراك شود. او خود را مخالف قانون « قرارداد نخستين استخدام» اعلام كرده است و اين برای جوانان و كارگران فرانسه يعنی داشتن يك سخنگو در راس حاكميت فرانسه. دولت شيراك پس از مقاومتی طولانی، سرانجام تسليم جنبش اعتراضی اخير مردم فرانسه شده و اين قانون را پس گرفت.

 

مطرح شدن سگولن رويال دلايل ديگری نيز دارد كه بخشی از آن باز می گردد به بالا گرفتن اختلاف‌ها درون حزب سوسياليست فرانسه در نتيجه شكست اين حزب در رای مثبت به قانون اساسی اروپا و بخشی ديگر به قرار گرفتن يك زن در راس حزب كمونيست فرانسه و در نتيجه بعنوان نامزد طبيعی اين حزب برای انتخابات رياست جمهوری آينده. بر بستر شرايط بوجود امده در نتيجه جنبش عظيم اخير جوانان و كارگران، راديو و تلويزيون و مطبوعات راستگرای فرانسه از هم اكنون به بزرگ كردن سگولن رويال پرداخته اند از يكسو با هدف تعميق اختلاف‌ها درون حزب سوسياليست، از سوی ديگر با هدف قرار دادن يك نامزد زن دربرابر رهبر حزب كمونيست و بالاخره با آگاهی از اين كه خانم سگولن رويال هيچ برنامه و اراده جدی و واقعی برای انجام تحولات عميق در اين كشور ندارد.

از سوی ديگر در شرايطی كه تا چندی پيش مطبوعات راستگرای فرانسه دلايل شكست حزب سوسياليست اين كشور را ائتلاف های قبلی آن با حزب كمونيست فرانسه اعلام می كردند، گسستن اين ائتلاف را شرط قبول بازگشت آن به صحنه سياسی اين كشور می دانستند و چهره های راست نئوليبرال حزب سوسياليست را نامزدهای مناسب اين حزب برای انتخابات رياست جمهوری می دانستند، جنبش اخير هم به سران جناح راست و هم به سوسياليست‌ها نشان داد كه بدون يك ائتلاف چپ با حضور كمونيست ها اين حزب كمترين شانس پيروزی در انتخابات آينده را ندارد. حضور سگولن رويال بعنوان چهره ای كه كمتر در مسايل اقتصادی و بيشتر در عرصه های اجتماعی فعاليت داشته است می تواند تضمين كننده اين چهره چپ حزب باشد.