جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
   
     
  نفت روی آتش؟  
 
 
 

 

گاردين نوشت: ايران روزجمعه گام خود را برای تعويض واحد پول خود در بازار نفت جهانی از دلار به يورو برداشت. هرچند كه اين طرح به نظرصاحبنطران درتئوری است و عملی شدن آن بسيارغيرمحتمل اما می تواند پيامدهای جدی برای امريكا داشته باشد و واكنش هائی را نيز به همراه. سيمای جمهوری اسلامی ايران اعلام كرد كه وزيرنفت اجازه تعويض واحد پول به يورو رادربازارنفت ايران تاييد كرد. صاحبنظران می گويند اگر اين اتفاق عملی شود بعضی ازبانك های مركزی دنيا بايد مقداری ازذخائر پول دلار خود را به يورو تبديل كنند كه باعث سقوط دلارخواهد شد.