جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با پيش بينی تحريم اقتصادی
شركت های بزرگ خارجی  
"عسلويه" را نيمه تعطيل كرده اند

 
 
 
 

 

غبار تحريم های اقتصادی و شبح جنگ و حمله نظامی به بوشهر، عملا شهرك نفتی "عسلويه" را نيمه فلج كرده است.اعتصاب های پياپی كارگرانی كه حقوق و دستمزدهای عقب افتاده خود را می خواهند و يا نسبت به شرايط دشوار كار اعتراض دارند اين حالت نيمه فلج را تشديد كرده است. مانورهای خطرناك شركت های مقاطعه كار ميان چند هزار كارگر مهاجر كه از سراسر ايران برای  كار به عسلويه رفته اند نيز خود باروتی است برای انفجار خشم.

‌ نايب رئيس كميسيون انرژی مجلس هفتم در همين ارتباط به "آفتاب" گفته است:‌ به دليل بحران اتمی و عدم توانايی مديريت داخلی، كار در عسلويه تقريبا نيمه تعطيل است. شركت های بزرگ خارجی طرف قراردادها، زير تاثير بحران اتمی (و با گمانه زنی پيرامون تحريم اقتصادی پيش رو) و حتی شركت های كوچك تر نيز كار نمی كنند و فعاليت های عسلويه را به ركود كشانده اند.

همين نماينده مجلس هفتم، بعنوان راه حل، پيشنهاد كرده است: بهتر است با شركت های شرق آسيا همانند شركت های مالزيايی كه آمادگی كار در عسلويه را دارند همكاری كنيم.