هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مرگ
 برمردگان
 
 
 
 

 

در 48 ساعت گذشته اين خبر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته است: در طرح توسعه بيمارستان لقمان الدوله حكيم  در ميدان آذری تهران، مزار "ملك المتكلمين" و "ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل" دو روزنامه نويس و آزاديخواه مشروطه كه در مجاورت اين بيمارستان قرار دارد، تخريب می شود. پيش از اين قبر "يحيی دولت آبادی” روحانی متفكر، محقق و نوانديش ايران در زرگنده تهران صاف شده بود كه عكس آن در پيك هفته منتشر شد و اكنون خبر از صاف شدن قبر اين دو آزاديخواه دوران انقلاب مشروطه می رسد. دولت آبادی نيز متعلق به دوران مشروطه بود. بدين ترتيب، يورش سازمان يافته فقط شامل حال گورستان امام زاده طاهر و قبر احمد شاملو نمی شود و ظاهرا می خواهد به دو نسل قبل از شاملو نيز برسد. شايد نوبت به امام زاده يحيی، ظهرالدوله و سپس قطعه هنرمندان بهشت زهرا هم خواهد رسيد و نوبت به يورش به قبر ستارخان و شايد هم آيت الله طالقانی هم برسد.