جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مطابق پيش بينی ها
شورای امنيت
فردا تشكيل جلسه می دهد
رهبر كه هدايت كننده اصلی ماجرای اتمی است مهر سكوت بر لب زده. علی لاريجانی از مجلس رو پنهان كرد. احمدی نژاد را بار ديگر برای تهديد جهان به ميدان فرستادند و سخنگوی هميشه در تكذيب وزارت خارجه نيز برای احمدی نژاد پا منبری خواند!

 
 
 
 
 

فردا جلسه شورای امنيت سازمان ملل قرار است برای بررسی مجدد پرونده اتمی جمهوری اسلامی تشكيل شود. مهلت 30 روزه برای متوقف شدن همه فعاليت های اتمی ايران پايان يافت، بی آنكه جمهوری اسلامی به قطعنامه اين شورا عمل كرده باشد. اين مهلت نزديك به 10 روز پيش پايان يافت و در فاصله پايان مهلت تا جلسه فردا، اعضای دائم شورای امنيت در مسكو و پاريس با هم رايزنی كرده و متن يك قطعنامه پيشنهادی را برای تصويب در جلسه فردا تهيه كرده اند. اين قطعنامه بموجب گزارش هائی كه تاكنون منتشر شده مطابق مفاد بند 7 منشور شورای امنيت تنظيم شده كه بموجب آن از هر راهی ( از تحريم اقتصادی تا دخالت نظامی) می تواند برای اجرای قطعنامه های شورای امنيت وارد عمل شد!

درايران سخنگوی وزارت خارجه و شخص احمدی نژاد بر شدت تهديد های خود نسبت به قطعنامه ای كه باحتمال بسيار در شورای امنيت تصويب خواهد شد افزوده اند. خروج از معاهدات و يك سلسله حرف هائی كه شايد در تحريك اعضای شورای امنيت برای واكنش در برابر ايران موثر باشد، اما در عقب نشينی اعضای شورا كوچكترين اثری ندارد و اتفاقا در خدمت سياست امريكاست.

سلسله حوادث انفجاری جديدی نيز در دو روز گذشته در عراق رخ داده است كه اين نيز به حق و يا نا حق به حساب سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی ايران نوشته خواهد شد و آن را فشار برای مرعوب كردن امريكا تلقی خواهند كرد.

دراين بلبشوی اتمی- جنگی، "علی لاريجانی” دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی غيب شده و از مجلس و نمايندگان آن رو پنهان كرده است. درپشت صحنه چه می گذرد و بحث های تندی كه جريان دارد چه وقت، بصورت انفجاری درجامعه مطرح خواهند شد؟ انتظار نبايد زياد به دراز انجامد!

برخی نمايندگان مجلس كه تازه متوجه شده اند بعنوان آلت دست به مجلس برده شده اند تا آن را از اعتبار ملی بياندازند، روز گذشته دهان به اعتراض گشودند.

روز گذشته قرار بود علی لاريجانی برای توضيح پيرامون پرونده اتمی ايران به جلسه غير علنی كميسيون امنيت ملی برود، اما نرفت و رو پنهان كرد. اين رو پنهان كردن موجب اعتراض برخی اعضای اين كميسيون شد و اين درحالی است كه رئيس اين كميسيون "علاء الدين بروجردی” كه خود را صاحب اطلاع و وارد به مسائل امنيتی و سياست خارجی توام با هم می داند همچنان در پشت اعضای اين كميسيون سنگر گرفته و حتی از حق نمايندگی مجلس برای آگاه بودن نمايندگان از آنچه در كشور (بخوانيد در بيت رهبری) می گذرد استفاده نمی كند.

 فلاحت‌پيشه يك عضو اين كميسيون گفت: لاريجانی برای پرونده اتمی به مجلس دعوت شده بود كه نيآمد و حالا بايد علاوه بر پرونده اتمی، در باره رو پنهان كردنش از مجلس هم پاسخ بدهد.

او گفت كه نه لاريجانی و نه هيچ مقام مسئول ديگری درباره پرونده اتمی به مجلس توضيح نمی دهند و حسينی تابش هم كه بعنوان سخنگوی شورای عالی امنيت به مجلس آمده حرفی نمی زند.