ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فرصت ها
می سوزند
و مرد تصميم
درميدان نيست
!
و. يدالله اسلامی

 
 
 
 
 

 

تندبادی كه وزيدن گرفته است سرآرامی ندارد. تهديدها عريان تراز پيش خود را می نمايانند. خردورزی از هر دوسوی رخت بربسته است . سهم خواهی بيگانگان و ناز و اداهايی كه برای دريافت امتياز بيشتر از ما و امريكاست برخی را خشنود می كند . روس ها سهم خود می خواهند وباج بيشتر. ماندن پوتين واز ياد رفتن چچن بهانه ای برای چانه زنی ها است و گاه گوشه چشمی نشان دادن به برخی زود باوران. چانه زنی ها ی آنها و برخی نشانه ها كه برای دل خوشی گروهی نشان می دهند برای دريافت های بيشتر است نه برای دلسوزی ما و يا دفاع از منافع ملی ايرانيان. چينی ها هم تايوان را می خواهند و وقت مناسبی گير آورده اند كه از خواست های خود دفاع كنند. حالاهمه اين خواستن ها با هزينه منافع ملی ايران درحال بررسی  است . واژه ها وعبارات قطعنامه ای كه برعليه ايران درحال شكل گيری است سهم هريك ازاين بازيگران را تأمين می كند . چيزی كه دل خوشی های كوتاه مدت را برای برخی به ارمغان می آورد همين سرگرمی های از ميز شام گرفته تا جلسات رسمی است . مروری برآنچه می گذرد وروندی كه پيموده شده ونتيجه هايی كه به دست آمده و دگرگونی ها كه رخ می نمايد نشانه ای اميد واركننده را دربرابر ما نمی گذارد . امريكا هرروز با دست پرتر از روز پيش درميدان حضور می يابد وبرای رسيدن به هد ف های خود مانع ها را از راه برمی دارد و ما دل خوش برخی اظهار نظرها می شويم كه به زودی رنگ می بازند و يا رنگی به نرخ روز می گيرند .  سخنان و گفته هايی نيز دراين سو و آن سو آتش تنور امريكا را گرم ترمی كند . امريكا و اسرائيل سود خود را آنچنان كه می خواهند از اين گفته ها می برند . دراينجا هستند كسانی كه به تيتر روزنامه ای درآن سوی آب قند دردلشان آب می شود و نمی توانند دريابند اين تيتر همان پيامی است كه به زيركی ذهن مخاطبان را به خطری نو پديد رهنمون می شود . آماده سازی افكار همگانی نيز جزيی پيوسته از يك جريان دامنه دار و پر هزينه است كه به شكل آرام تا كنون كار خود را كرد ه است. به نظر می رسد كه  نوع بيماری شناخته شده است ولی درمان آن مبهم است و يا برای اقدام مناسب و به موقع همه ناتوان می نمايند. آنها كه می بايد تصميم بگيرند منتظر از دست رفتن همه فرصت ها هستند .