ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  زمينه گسترش حكومت شوراهای نظامی
انفجار 2 بمب
 در سازمان های دولتی كرمانشاه
 
 
 
 

 

انفجار چند بمب در فرمانداری و سازمان بازرگانی كرمانشاه كه روز گذشته روی داد، همه ادعاهای وزيركشور درجريان سفر به غرب ايران را باطل كرد. وزير كشور درجريان اين سفر، علاوه بر ادعای امنيت در صفحات غرب كشور، از دستگيری برخی رهبران جندالله بلوچستان در كردستان ايران نيز خبر داده بود. علاوه بر خسارات وارده به ساختمان فرمانداری كرمانشاه، چند تن نيز دراين انفجار مجروح شدند. بمب فرمانداری كرمانشاه در نماز خانه فرمانداری كارگذاشته شده بود.

اين انفجارها، همچنين همزمان است با اخبار گلوله باران برخی نقاط درخاك كردستان عراق كه تلويحا از سوی مقامات جمهوری اسلامی نيز تائيد شد. هدف از اين گلوله باران توپخانه ای مقابله با برخی گروه های مسلح كرد عنوان شده بود.

از آنجا كه اين نوع حوادث و انفجارها عملا زمينه ساز نظامی تر شدن منطقه و حتی تشكيل شورای نظامی- امنيتی در محل است، اين گمان كه دست هائی برای رسيدن به همين هدف عامل بمب گذاری های اخير كرمانشاه باشند دور از ذهن نيست. اين شورا اكنون سيستان و بلوچستان را دراختيار گرفته و بخش هائی از مرزهای ايران در شرق كشور را نيز بسته است. فرماندهان نظامی هفته پيش، همزمان با اعلام تشكيل شورای نظامی در بلوچستان و سيستان، اعلام كرده بودند كه برای خوزستان و غرب كشور(منطقه مرزی عراق و تركيه) نيز چنين شورای پيش بينی شده است. انفجارهای كرمانشاه مطابق اين اظهارات، بايد زمينه ساز سپرده شدن منطقه غرب كشور به شورای نظامی و گسترش سلطه نظامی ها بر امور اجرائی كشور باشد.