ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دكتريزدی و نامه احمدی نژاد
بجای اتهامات امريكا
نگاهی به اتهامات خود كنيد!

 
 
 
 

 

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران ضمن بازديد از نمايشگاه كتاب و مطبوعات، در غرقه خبرگزاری ايلنا، پيرامون نامه ای كه با امضای احمدی نژاد برای جورج بوش فرستاده شده گفت:

بنده اين امر را كه احمدی‌‏نژاد طی نامه‌‏ای به آمريكا بخواهد باب گفت‌‏وگو را باز كند، مثبت ارزيابی می‌‏كنم. من نامه ايشان را خواندم و از متن نامه خوشحال شدم اما بر اين باور هستم كه اين نامه نه تنها كمكی به بهبود روابط ايران و آمريكا نخواهد كرد، حتی موجب جلب نظر افكار عمومی مردم جهان نسبت به اين موضوعات نيز نخواهد شد.

در يك مقطع امام خمينی چنين نامه‌‏ای برای گرباچف می‌‏نوشت كه ايشان به عنوان رهبر انقلاب دارای ويژگی‌‏هايی بود كه انقلاب را رهبری كرده و در اذهان بسياری از مردم به عنوان يك قديس شناخته شده بود و می‌‏توانست چنين سخن بگويد اما رييس‌‏جمهوری با اين سن و سال و اين سوابق در مقامی نيست كه بخواهد چنين چيزهايی بنويسد.

 ما می‌‏توانيم ليستی از مسائل موجود در آمريكا مبنی بر فساد، فقر و انحرافات سخن بگوييم اما من به عنوان يك ايرانی از آقای احمدی‌‏نژادسوال می‌‏كنم آقای رييس‌‏جمهور! شما در نامه به آقای بوش نوشتيد در آمريكا گردش اطلاعات درست صورت نمی‌‏گيرد، آيا در كشور ايران صورت می‌‏گيرد؟ آيا در كشور ما روزنامه‌‏ها و خبرگزاری‌‏ها آزاد هستند؟ آيا در ايران افراد به جرم اظهار عقيده به زندان نمی‌‏روند؟
ايشان از فقر در آمريكا سخن گفتيد، به طور قطع در آمريكا فقر وجود دارد اما هيچ‌‏گاه در آمريكا كارگرانی را كه به خاطر ازدياد حقوق خود اعتصاب می‌‏كنند، به زندان نمی‌‏اندازند اما، هنگامی كه كارگران برای اعتراض به 10 ماه حقوق عقب‌‏مانده خود تجمع می‌‏كنند يا كارگران شركت واحد برای ازدياد حقوق اعتصاب می‌‏نمايند، با زبان زور با آنها برخورد می‌‏شود.

شما در ايران گروه‌‏هايی مثل نهضت آزادی را پس از 45 سال حق داشتن روزنامه يا دفتر ندارد، حتی جلسات منزل را مزاحم می‌‏شوند، آن گاه چگونه می‌‏خواهيد دنيا به سخنان شما توجه كند؟