جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  از طريق جمهوری آذربايجان
امريكا آماده عبور
 از دريای خزر می شود
امريكا در تدارك آزمايش حمله كوچك اتمی به تاسيسات زير زميني
 
 
 
 

 

آژانس آذری پرس گزارش داد: اسكات ريتر بازرس سابق سازمان ملل در امور تسليحاتی گفته است: "دولت امريكا جمهوری آذربايجان را برای حمله به ايران در نظر گرفته است" ريتر گفته است كه با نگاهی به نقشه نظامی، می توان دريافت كه جابجائی نيروهای امريكائی در آذربايجان تا چه حد برای امريكا اهميت دارد.

ريتر می گويد: "امريكا اهدافی را در جابجائی نيروهايش در آذربايجان درهمسايگی ايران  دنبال می كند. كوتاه ترين راه برای رسيدن به تهران از طريق دريای خزر می گذرد. نيروهای امريكائی درتدارك حمله به ايران از اين منطقه هستند."

ريتر همچنين گفته است كه نيروهای نظامی توانائی انجام اين عمليات را دراختيار دارند و قصد دارند به اين طرح جامه عمل بپوشانند."  آنها در اينمورد از فرماندهی عالی دستور ويژه ای دريافت داشته اند. كسی شك ندارد كه رئيس جمهور امريكا و نزديكان وی و نظامی ها خود را آمده حمله به ايران می كنند.

در همين حال هفته نامه «جينز ديفنس» چاپ انگليس نوشت: ارتش آمريكا در تدارك يك انفجار آزمايشى در صحراى «نوادا» است كه گمان می رود هدف از اين آزمايش مدل سازى يك حمله كوچك اتمى براى تاسيسات زيرزمينى است.

در اين آزمايش ۷۰۰ تن «نيترات آمونيوم» و ماده «ان اى اف او» (ANFO) به همراه ۱۳۶ كيلوگرم ماده منفجره سى-۴ منفجر مى شود كه تاثير آن معادل انفجار ۵۰۰ كيلوگرم «تى ان تى» خواهد بود.