ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فرمانده نيروی انتظامی
اينترنت و ماهواره
ادوات جنگ سرد با ج.ا
 
 
 
 

 

فرمانده نيروی انتظامی”اسماعيل احمدی مقدم" كه ظاهرا بايد كارش انتظامات باشد، فعلا مثل خيلی از سرداران جمهوری اسلامی كارش شده تحليل و تفسير جهان و منطقه! او در جريان سفر به جنوب خراسان، بجای آنكه دقيقا بگويد "فرماندهی انتظامات" با چه هدف و به چه دليل در اين منطقه تشكيل شده به تفسير جهانی پرداخته و مدعی شد كه امريكا به بهانه مبارزه با تروريسم می خواهد با اسلام بجنگد و اسلام ستيزی را پيش گرفته و در پی ايجاد بی ثباتی درجمهوری اسلامی است.

سردار احمدی مقدم كه برادرش نيز استاندار كردستان شده دراين سخنرانی نگفت كه چه رابطه بين مبارزه با تروريسم با جمهوری اسلامی وجود دارد كه او را به چنين نتيجه ای رسانده است و ضمنا چرا شناسنامه امريكا رشده اسلام ستيزی و نه غارت جهان؟

فرمانده نيروی انتظامی، كه سرگرم افتتاح قرارگاه عملياتی فجر در بيرجند بود، در ادامه گفت جنگ سرد عليه ما آغاز شده، چون دشمنان در بخش نظامی مشكل داشته و لشكركشی ظاهری ندارند ولی با ايجاد جنگ سرد و روانی سعی در مقابله با ما را دارند!

حال ببينيم اين جنگ سرد كه فرمانده نيروی انتظامی مدعی آنست، چيست و كدام است.

سردار احمدی مقدم گفت: دشمن با بسيج رسانه‌ای از طريق ماهواره و اينترنت كه همه از آن سوی مرزها هدايت می‌شود، قصد اجرای نقشه‌های شوم خود را دارد.

نيازی به تكرار اين امر آشكار است كه حرف هائی كه از دهان فرماندهان و سرداران خارج می شود در محافل و ادارات سياسی ايدئولوژيك مثل بذر در سر آنها می كارند و به همين دليل هر كدام كه دهان باز می كنند مثل ديگری و در واقع مثل يك نوار ضبط صوت صحبت می كنند؟