ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحصن و اعتصاب غذای دانشجوئی
در دانشگاه سهند تبريز ادامه يافت
 
 
 
 

 

چهارمين روز تحصن و دومين روزاعتصاب غذای دانشجويان دانشگاه سهند تبريز پشت سر ماند. از ميان 400 ـ 500 دانشجوی اعتصابی، حال عده ای به وخامت گرائيده و دوتن از دانشجويان دختر به بيمارستان انتقال يافته اند.

دانشجويان به دخالت نيروی شبه نظامی بسيج در امور فرهنگی و آموزشی دانشگاه معترض اند. بسيجی ها از برگزاری برنامه فرهنگی دانشجويان جلوگيری كرده و در ميان ارائه برنامه توسط دانشجويی دختر، اقدام به قطع برق و ايجاد درگيری كردند.  دانشجويان خواهان جلوگيری از اقدامات بسيج و تفكيك جنسی در برنامه اردوهای  فرهنگی و علمی و جداسازی جنسی در كتابخانه  و آزمايشگاه هستند. همچنين اوضاع خوابگاهها وغذا خوری مورد اعتراض است.

تاكنون روشن نشده كه در مذاكره با مسئولين دانشگاه كدام خواست های دانشجويان مورد پذيرش قرار گرفته است. با توجه به دوری اين دانشگاه از شهر تبريز، اطلاع مردم تبريز از حركت های اعتراضی دانشجويان بسيار كم است. روزنامه ها نيز از پرداختن به موضوع منع شده اند و راديو تلويزيون نيز در اين باره سكوت كرده است.