ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  قطعنامه معلمان استان كردستان  
 
 
 

 

معلمان استان كردستان در پايان اجتماعی اعتراض آميز خود قطعنامه ای به شرح زير صادر كردند:

1- ما فرهنگيان استان كردستان همبستگی كامل خود را با تمام معلمان ايران علام داشته وخود را ملزم به پشتيبانی ازبيانيه های سراسری می دانيم.

2- ما خواهان به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب وتشكل برای معلمان هستيم.

3- ما قاطعانه تمامی دروغ پردازی ها ومانوراهای ژورناليستی مبنی بر تغيير وضعيت معيشتی فرهنگيان را محكوم كرده وخواهان يك زندگی شايسته و مرفه هستيم. وبا گذشت چند سال نظام پرداخت هماهنگ را مضحكه ای بيش نمی دانيم.

4- ما خواهان رفع تبعيض ونابرابری وبرقراری عدالت اجتماعی وحقوق  شهروندی برای معلمان هستيم.

5- ما خواهان پايان دادن به فضای نظامی ادارات آموزش وپرورش ومدارس بوده وحق آزادی بيان دركلاس درس را برای معلمان محفوظ می دانيم.

6- ازآنجا كه اعتلای شخصيت وكرامت انسانی دردستگاه آموزش و پرورش بايد جزء اولويتها باشد وايجاد فضای مبتنی برترس، دودلی، هزيمت به طور مستقيم درتربيت كودكان موثراست، ما خواستاربرچيده شدن صندوق های خبرچينی درسطح مدارس بوده چرا كه آنچه ترويج می شود بزدلی وجاسوس پروری است.

7- هرگونه پرونده سازی واحضارفعالان صنفی را محكوم می كنيم.

8- آزادی عقيده ازحقوق ابتدايی تمام انسانهاست، ما هرنوع تفتيش عقايد را توهين به كرامت انسانی تلقی نموده وخواهان پايان دادن به اين نوع برخورد ها ازسوی آموزش وپرورش وگزينش هستيم.

9- ما خواستارتوجه جدی دولت به وضعيت بازنشستگان بوده چرا كه با گذشت هرسال وبالا رفتن تورم قدرت خريد انان به شدت تنزل می كند.

10- مداخله مستقيم درتصميم سازی ها وانتخاب مديران نواحی ازحقوق حقه فرهنگيان محسوب می شود.

11- هرروزكه می گذرد دولت دربرابرمردم كم مسئوليت ترمی شود وبا شانه خالی كردن اززيربارمسئوليت مردم نگرانی وترس ازآينده را برای آنان صد چندان می كند. بنابراين ماهر گونه استخدام های پيمانی، قراردادی وشركتی را ازمظاهربردگی مدرن به حساب آورده وقويا آن را محكوم می كنيم.

12- آقای طاهرعلی پوركه ازفعالان صنفی معلمان هستند ازسوی دادگاه شهرستان سقز به 4 سال زندان محكوم شده اند، اين حكم را غيرمنصفانه دانسته و خواهان برائت ايشان از اتهامات وارده هستيم وهرنوع بی حرمتی به  ايشان را هتك حرمت به تمامی معلمان می دانيم.