جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تركيه با پيام امريكائی ها
در اجلاس اندونزی شركت كرد
 
 
 
 

 

درآستانه تشكيل اجلاس 8 كشور پرجمعيت اسلامی در اندونزی، كه احمدی نژاد و متكی وزير خارجه دولت او نيز در آن شركت كردند، وزير امور خارجه تركيه با يك هيات از كنگره امريكا كه در تركيه بسر می برد ملاقات و گفتگو كرد. عبدالله گل پس دراين ديدار مواضعی را بعنوان ديدگاه تركيه اعلام داشت كه از آن نه بوی حمايت از ايران نمی آيد بلكه نگرانی از دست يابی ايران به سلاح هسته ای را تداعی می كند. عبدالله گل به هيات امريكائی گفت: تركيه با توسعه سلاح هاى كشتار جمعى در منطقه و ايجاد بحرانى جديد مخالف است. ايران بايد پايبندی خود را نسبت به تعهداتش در قبال آژانس بين المللى انرژى هسته اى و همكارى شفاف درخصوص پرونده هسته اى اش ثابت كند. او با همين ديدگاه به اجلاس 8 كشور در اندونزی رفت و درواقع حامل پيام و نظر هيات امريكائی برای ديگر اعضای اين اجلاس بود. تركيه بازمانده امپراطوری عثمانی است كه تا پيش از جنگ اول جهانی رهبری جهان اسلام را برعهده داشت.