هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هنرهای
هيات نظارت
برمطبوعات

 
 
 
 
 

هيأت نظارت بر مطبوعات با حربه جديدی كه باب كرده، دو نشريه به نام‌های «هنرهای زيستن و علوم باطني» را با اتهام‌ عدم التزام به قانون اساسی لغو امتياز كرد. هم‌چنين نشريه "حركت دهندگان" به اتهام چاپ روی جلد كه هيأت نظارت بر مطبوعات آن را مصداق ماده 27 قانون مطبوعات خوانده، لغو امتياز شد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در همين ارتباط اطلاعيه ای صادر كرد و نوشت: توقيف نشريات به اتهام‌های تعريف نشده در قانون، از صلاحيت هيأت نظارت بر مطبوعات خارج است و اين هيأت برای رسيدگی به تخلفات مطبوعاتی بايد از چارچوب‌ها و مقررات موجود در قانون مطبوعات پيروی كند. در ماههای اخير هيأت نظارت بر مطبوعات با طرح اتهام‌های جديد نظير آن‌چه عدم التزام مديرمسوول به قانون اساسی خوانده شده، اقدام به لغو امتياز چند نشريه كرده، كه آخرين نمونه‌ها لغو امتياز "هنرهای‌زيستن" و "علوم باطنی” است.