جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه 6 ماده ای اتحاديه اروپا منتشر شد
حقوق بشر و توقف اتمی
تعطيل تمام فعاليت های اتمی
هيچ راه حل ديگری نيست
!

 
 
 
 
 

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايی در پايان نشست خود در بروكسل در بيانيه ای بار ديگر خواهان توقف فعاليت های اتمی ايران، از جمله توقف غنی سازی و فعاليت راكتور آب سنگين در ازای برخی پيشنهادات جديد شدند. در اين بيانيه علاوه بر مسائل اتمی، برای نخستين بار مسئله نقض حقوق بشر درايران نيز در متن بيانيه مربوط به فعاليت های اتمی گنجانده شد. دراين بيانيه كه باحتمال قريب به يقين، زير بنای اصلی قطعنامه آينده شورای امنيت عليه ايران را در بر خواهد گرفت آمده است:

 

1- شورای اتحاديه اروپا  گزارش 28 آوريل مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی را مورد توجه قرار داد. ايران از پذيرش درخواست های شورای حكام آژانس و شورای امنيت سازمان ملل خود داری كرده و همچنين در همكاری فعالانه با آژانس برای روشن شدن مسائل مهم از جمله مسائلی كه ممكن است ابعاد نظامی داشته باشد قصور كرده است .

2- شورا عميقاً  از قصور ايران از برداشتن گام هايی كه از آژانس و شورای امنيت  اين گامها را مهم تلقی می كند و همينطور تهديد مقامات ايران مبنی بر خود داری از پذيرش چنين درخواست هايی درآينده متاسف است. شورا از ايران درخواست می كند تا با آژانس همكاری كامل كند و تمام فعاليت های غنی سازی و باز فرآوری  از جمله تحقيق و توسعه را تعليق و ساخت راكتورآب سنگين را به حال  تعليق درآورد تا بدين نحو شرايط لازم برای از سرگيری مذاكرات ممكن شود. اتحاديه اروپا از شورای امننيت برای اين اختيارات كاملاً حمايت می كند.

3  - شورا مجدداً بر حق ايران مبنی بر استفاده از انرژی صلح آميز هسته ای در راستای تعهدات اين كشور تحت معاهده منع تكثير سلاح های هسته ای تاكيد می كند . اتحاديه اروپايی آماده است  تا بر اساس  پيشنهادهای آگوست 2005 كه شورای امنيت در تصميمات خود در فوريه 2006 آنهارا تاييد كرد،  به اجرای برنامه هسته ای غير نظامی مطمئن و به دور از تكثير سلاح های هسته ای ايران كمك كند مشروط بر اينكه تمام نگرانی های بين المللی در اين باره از بين برود و اطمينان لازم از اهداف ايران حاصل شود. اميد  اين اتحاديه بر اين است كه ايران از پذيرش يك چنين پيشنهادی سرباز نزند.

 4 - در همين حين  اتحاديه اروپا مصمم است تا كارائی نظام چند جانبه مربوط به منع تكثير سلاح های هسته ای را حفظ كند. شورا بر  اهميت بيشترين مراقبت در اجرای ساز و كارهای موجود مربوط به كنترل صادرات مواد حساس تاكيد می كند تا به اين ترتيب از انتقال كالاها، فناوری و موادی كه ممكن است مستقيم يا غير مستقيم در برنامه های هسته ای و موشكی ايران كاربرد داشته باشند پيشگيری شود .

5- شورای اتحاديه اروپا همچنين از وضعيت حقوق بشر در ايران عميقاً نگران است ، حقوقی كه با اصول جهانشمول و تعهدات خاص ايران مغايرت دارد همچنين شورا نگرانی خود را از افزايش تعداد اعدام ها، بازداشت های خودسرانه ، افزايش محدوديت های در دسترسی به اطلاعات ، محدوديت در آزادی بيان و مذاهب به ويژه در قبال جامعه صوفی ها و بهايی ها و همچنين ارعاب و ايجاد دردسر برای مدافعان حقوق بشر و به طور كلی گروههای اقليت اعلام می دارد. شورا همچنين  به شدت از بازداشت فيلسوف ايرانی دكتر "رامين جهانبگلو" نگران است و ازمقامات ايران می خواهد شهروندان خود را به علت ارتباط با اروپائی ها ازجمله سفارتخانه ها، دانشگاهها و مؤسسات فرهنگی  مورد پيگرد قرار ندهد.

6- شورا خود را متعهد به يافتن راه حلی  ديپلماتيك برای موضوع هسته ای ايران می داند و اين اتحاديه مايل است تا مناسبات خود را با ايران بر اساس اعتماد و همكاری توسعه دهد . گزينه اين نيست كه ايران  انزوای بيشتر را انتخاب كند. بنابراين شورا  از ايران می خواهد فوراً تصميمات لازم را برای توسعه ارتباطات با اين اتحاديه و جامعه بين الملل اتخاذ كند و به ثبات منطقه ای كمك كند.