ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  و امرهم، بينهم، جنتی و خامنه ای
شوراها، زير نظر شورای نگهبان
 
 
 
 

 

جدالی كه برای فتح انتخابات شوراها، شانه به شانه كشاكش بر سر كرسی های مجلس خبرگان رهبری جريان دارد، سرانجام با ورود به صحنه دولت احمدی نژاد كامل شد. دولت لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها را به مجلس برد و مجلس نيز يك فوريتی آن را تصويب كرد. با دستكاری كه دولت در قانون انتخابات شوراها كرده، اين انتخابات نيز می رود زير چتر شورای نگهبان. پيشنهادات ارائه شده برای تغيير قانون به گونه ايست كه دست شورای نگهبان را برای رد صلاحيت ها باز كرده است و در حقيقت، شورای نگهبان است كه اين لايحه را تنظيم كرده و به دولت داده است تا مسير به ظاهر قانونی خود را طی كند و به مجلس برده شود. مجلس نيز كه دراكثريت خود با شورای نگهبان همسوست و از بيم دارد كه شوراهای شهر بدست اصلاح طلب ها افتاده و رقيبی برای مجلس هفتم شود، فورا يك فوريتی اين لايحه را تصويب كرد. بموجب اصلاحات پيشنهاد شده، نظارت بر انتخابات شوراها به يك هيات هفت نفره واگذار می شود. چهار عضو اين هيات را شورای نگهبان انتخاب خواهد كرد كه بايد يكی از آنها حتما عضو شورای نگهبان باشد، دو نماينده مجلس به انتخاب كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و نفر هفتم نيز دادستان كل كشور است.

حتی همين چينش ابتدائی نيز نشان می دهد كه می خواهند با انتخابات شوراها نيز همان كنند كه با انتخابات مجلس هفتم و انتخابات رياست جمهوری دوره نهم كردند. دادستان كل كشور "دری نجف آبادی” همسو با شورای نگهبان و عضو هيات رئيس مجلس خبرگان است.( وزير اطلاعات وامنيت دولت خاتمی كه قتل های زنجيره ای اين دوران در زمان او روی داد و به همين دليل نيز كنار گذاشته شد.)

نمايندگان مجلس از كميسيون امنيت بايد انتخاب شوند. رياست اين كميسيون اكنون برعهده علاء الدين بروجردی معاون سابق وزارت خارجه و منتقد جدی خاتمی به دليل پافشاری خاتمی در افشای قتل های زنجيره ايست!

چهار عضو ديگر هم قطعا سه عضو آن امثال غلامحسين الهام و علنينقی جهرمی ( دست پروردگان جنتی در سالهای اخير) اند و نفر چهارم نيز اگر خود جنتی نباشد، لابد شيخ محمد يزدی رئيس سابق قوه قضائيه است كه كارنامه ای به درخشانی احمد جنتی دارد.

به اين ترتيب، شورای شهر و روستا خواهيم داشت، اما همه آنها كدخداهای برگمار شده احمد جنتی خواهند بود. يعنی، حالا كه نشد جلوی تشكيل شوراها را بگيرند و خاتمی اين شوراها روی دست نظام گذاشت، ماهيت شوراها را عوض كرده و چرخ پنجم مجلس و شورای نگهبان خواهند كرد.