ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  از تاسوكی تا بم
مگرمرزهای ايران تازه كويری و كوهستانی شده؟
حاميان نگاه نظامی- امنيتی به جامعه
چرا استعفا نمی دهند و كنار نمی روند؟
و. يدالله اسلامی
 
 
 
 
 
فاجعه كشتار در جاده بم- كرمان درسی كيلومتری شهر بم و درمسير كرمان رخ داد. بد نيست كه بدانيم اين نقطه كه درمحل جدا شدن جاده  جيرفت از جاده كرمان – بم  است درفاصله نزديك  و درحد فاصل  دوپاسگاه معروف نيروی انتظامی ابارق و مرصاد قرار دارد . گزينش اين نقطه نوعی جسارت وسهولت راهيابی اين گروه به داخل كشوررا نشان می دهد.
مفهوم اين امر آن است كه آدم كشان بدون  هيچ مشكلی  توانسته اند تا عمق خاك كشور نفوذ كنند. اين نقطه را نمی توان نقطه صفر مرزی قلمداد نمود. همزمانی بروز اين فاجعه با نشست رؤسای پليس كشورهای اسلامی دراصفهان را نيز نمی توان كم اهميت دانست. پيامی پنهان اين خشونت آشكار را معنادارتر می سازد. ساعت انتخابی برای اين فاجعه نيز روی ديگر سكه است. معنای اين گزينش آن است كه از ساعت هشت و نيم شب تا بامداد روزبعد و با امكان بهره گيری از نور مهتاب، تروريست ها فرصت رسانيدن خود به مرز و يا گذر از آن را داشته اند. خبرهای كه از بم می رسد اين اقدام وحشيانه را از ساعت هشت تا هشت ونيم شب و بمدت نيم ساعت ذكر می كند. فاصله زمانی بروز فاجعه واطلاع يافتن مسؤلين سياسی، نظامی وامنيتی استان ها ی كرمان وسيستان و بلوچستان و آغاز عمليات پيگير ی هم درخور توجه است. گفته می شود يكی از زخمی های حادثه بلافاصله با رسانيدن خود به پاسگاه نيروی انتظامی خبر فاجعه را رسانده است. آنچه پس از اين خبر اوليه انجام شده است دارای اهميت اساسی است. روشن است كه بالگردهای به كار گرفته شده نمی توانسته اند درشب نقشی درشناسايی و درگيری و گير انداختن  فاجعه  آفرينان  داشته باشند واين عمليات وي‍‍ژه روز پس از حادثه بوده است. از اين رو اطلاعاتی كه توسط مسؤلين از جمله وزير كشور در به دام انداختن و يا كشتن چند تن از اشرار داده شد نمی تواند با واقعيت هم خوانی داشته باشد. همين طور است خبر فرار اشرار به كوههای كپوت كرمان .اين نكته قابل توجه است كه به دليل مسير كاروانهای قاچاق مواد مخدر و باراندازهای آنها دربرخی مناطق احتمالا نيروهای عملياتی به گروه های ديگری برخورد كرده كه با آدم كشان جاده بم كرمان ارتباطی نداشته اند و پيوند دادن اين دو باهم نيز نادرست است . بروز اين حادثه با رفتار قاچاقچيان مواد مخدر دردوهه گذشته  نيزكاملا متفاوت بوده است. اقدامات  آنها درگذشته  درگروگانگيری وآنهم بيشتر از واسطه ها به دلايل مالی و يا سرقت خودرو و درگيری با نيروهای نظامی و انتظامی خلاصه می شده است و كشتار افراد عادی به شكل كنونی  دررفتار آنها ديده نشده است.
 با اين نگاه گذرا روشن می شود كه مسؤلين استان كرمان و دركنارآن  مقامات كشوری تحليل درستی از رويداد ها نداشته و نتوانسته اند به سرعت به درك  و دريافت درست و راه حل مناسبی برسند. نوع خبرها وتحليل ها وشيوه اطلاع رسانی انجام شده هم اين گمانه زنی را تقويت می كند . مروری برخبرهايی كه روز بعد از حادثه از سوی مقامات كشوری داده شده دليل ديگری براين مدعا است. نگاه نظامی امنيتی نتوانسته است درتأمين امنيت نقشی ايفا كند . گزينش استاندار نظامی دركرمان هم كاری از پيش نبرده است. كسانی هم كه اين روزها با تحليل ها ی سطحی راه های ساده و پيش افتاده و نظامی را پيشنهاد كرده اند درك درستی از موضوع نداشته اند . پديده های اجتماعی و سياسی راه حل ويژه خود را دارند و نمی توان با شيوه های نظامی – امنيتی به حل همه مشكلات دست پيدا كرد. از حادثه تاسوكی تاكشتار مسافران بی گناه و بی خبر از همه جا درجاده بم – كرمان ما با پديده كاملا تازه ای رو به رو هستيم . اين پديده تازه شناخت بيشتر و بهتر و تحليل درست تر و اقدام مناسب تر را لازم دارد. اينكه تجربيات و اندوخته های بيست و چند ساله به كناری نهاده شود و با آزمون وخطا بازهم فرصت از دست برود راه كار درست وعاقلانه ای نيست . بهره گيری از دانش وتجربه همه كسانی كه شناخت كافی از پديده ها يی از اين دست دارند نخستين اقدامی است كه به ذهن می رسد . پاسخگويی درست مسؤلين تأمين امنيت دركشور هم گريز نا پذير است . وجود مرزهای طولانی و كوير گسترده هم توجيه مناسبی برای ناتوانی ها درفراهم كردن امنيت دركشور نيست . دولت ها وظيفه تأمين امنيت شهروندان و مردم خود را دارند . دوستی می گفت مثل اينكه اين مرزها و كوير همين  حالا به وجود آمده اند و درگذشته نبوده اند. امنيت را نمی توان با شعارايجاد كرد و به كمك آن پايدار ساخت. آنان كه ناتوانند بايد جای خود را به توانا ترها بسپارند. اين هم برای خود آنان مفيد است و هم به سود كشور و مردم است . توجيه ناتوانی ها هم چون هميشه كاری از پيش نخواهد برد  ..بازهم اين پرسش برای هميشه بی پاسخ می ماند كه چرا برای يك بارهم شده كسانی كه بايد، با پذيرفتن مسؤليت درمواردی اين چنين مهم استعفا را به عنوان رفتاری مدنی دركارنامه خود ثبت نمی كنند و با آسمان و ريسمان به هم بافتن سعی درتوجيه رفتار خود دارند .امنيت مردم برتر از درقدرت ماندن اين و آن است  .ريشه يابی درست اين پديده راه را برای برگزيدن روش های درست هموار خواهد كرد و گرنه ما با آسيب ها و تهديدها و خطرات بازهم بيشتر روبه رو خواهيم بود .