ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با كدام كارنامه
متولی امنيت اجتماعی شده اند!
و. جمهوريت

 
 
 
 
 

موج جديد برخورد با روشنفكران، فعالان سياسی و دانشجويی در حالی از سوی حاكميت جديد آغاز گرديده كه كشور توسط جنايتكاران و تروريستها به شدت ناامن گرديده و بيم آن می رود كه در آينده جامعه آبستن حوادث ناگوارتر از آنچه كه در آن به سر می بريم شود. اين در حالی است كه امنيت ملی كه در طول اين 28 سال ابزاری گرديده برای تسويه حسابهای سياسی و هيچگاه متوليان امر تعريفی جامع از اين مقوله ارائه ندادند و هر چندگاه عده ای دگرانديش و روشنفكر را به بهانه آنچه اقدام عليه امنيت ملی ناميده می شود را مورد محاكمه و يا به قتل می رسانند ولی از سوی ديگر تروريستها و معترضين به حريم خصوصی افراد از حاشيه امنيتی بالقوه ای برخوردارند و كسی توان مقابله با آنها را ندارد نمونه اخير آن حوادث تروريستی است كه در شرق كشور و محور كرمان – بم  توسط گرو ه های تندرو اسلامگرا  رقم خورد و به موازات اين اقدام شاهد آن هستيم كه نيرو های امنيتی در حاكميت جديد به شدت رو به سركوب  فعالان دانشجويی ، روشنفكران و اهالی قلم  آورده و حتی مبادرت به ربودن افراد در منازل آنها نموده اند كه نمونه های آن دستگيری دكتر جهانبگلو، ممانعت از تحصيل فعالان دانشجويی، تهديد اهالی قلم به نابودی آنها،و در نهايت ربودن حسن صراحی عزيز دوست وهمكار در مجتمع فرهنگی آيت ا...طالقانی كه مدت 23 روز است كه از سرنوشت آن بی اطلاعيم و با توجه به وخامت حالش كه از مرض قند رنج می برد ما و خانواده اش را به شدت نگران نموده است و هيچ يك از نهاد های مسئول حتی خود را در قبال اين موضوع پاسخگو نمی دانند تمامی اين وقايع در حالی اتفاق می افتد كه رئيس جمهور كه رابين هود وار به اين مقام رسيده در نامه خود به همتای خود در ايالات متحده از وضعيت زندانيان گوانتانامو انتقاد می كند!!! و با شبيه سازی تاريخی سعی نموده به خود مقام افلاكی بدهد و مقامات كشور بخصوص كسی كه در رسيدن احمدی نژاد به اين سمت  سهم به سزايی دارد در نماز جمعه نيز چهره ماورايی!! او را تكميل نموده و عنايت الهی را در پشت اين نامه دانسته است تا بتوانند از اين رهگذر با عوام فريبی قدرت خود را در حاكميت دوچندان كرده و با قلع و قمع مخالفان ، سفره گسترانيده بعد از سوم تير را دور از چشم نامحرمان همچنان برای خود و ياران گشوده نگه دارند و از اين روست كه مسئول امنيت جامعه كه در راس وزارت كشور قرار دارد و خود سابقه هدايت عملياتی مانند آنچه در شرق كشور اتفاق افتاده است( البته در حذف دگرانديشان) در كارنامه فعاليتهای خود دارد نه تنها  امنيت و آسايش مردم برايش اهميتی ندارد بلكه سعی نموده حاشيه امنی برای تروريستها ايجاد نموده و با بازتوليد جريان سعيد امامی در وزارت متبوع و وزارت اطلاعات و همياری رسانه های همفكر خود مانند كيهان و صبح صادق برای زمينه سازی برخی اقدامات حذفی، حوادث سالهای گذشته را تكرار كرده و آموخته های خود را در مكتب حقانی را عملياتی كند .