ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مقامات
خودشان سركارند
يا ملت را
سركار گذاشته اند؟
و. جمهوريت- مهدی محسنی

 
 
 
 
 

معاون سياسی امنيتی استاندار كرمان شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار فارس در كرمان تصريح كرد با اجرای اين عمليات ظرف سه روز گذشته تاكنون، اسنادی از اشرار به دست آمده است كه گويای ارتباط آنان با خارج از كشور است.
وی با بيان اينكه تاكنون هيچيك از اشرار توسط نيروهای انتظامی دستگير نشده‌اند، گفت: منطقه‌ پيرسوران كه اشرار در آن محاصره هستند بسيار پيچيده است و دستگيری و جمع كردن اشراری كه زخمی شده‌اند پس از پايان عمليات و اطمينان از خلع سلاح آنان صورت خواهد گرفت

از اين دست خبر رسانی ها در مورد حوادث بخصوص امنيتی و سياسی به شيوه ای معمول تبديل شده است.اگر براستی رسانه ی پرسشگر و مستقلی وجود داشت از اين معاون محترم می پرسيد در حالی كه در حالی كه هيچيك از اشرار دستگير نشده اند اين اسناد چگونه بدست آمده است.

و اصلا به چه دليل اسناد همكاری با بيگانگان را در هنگام عمليات تروريستی با خود حمل می كرده اند.چگونه و با چه سرعتی به محتوی اين اسناد پی برده اند؟ به واقع روايت مضحكی است.

متاسفانه اين حوادث هر از چند گاهی رخ می دهد و اين داستان پردازيها تكرار می شود.فرافكنی مسولان امر در مورد ناتوانی در تامين امنيت كشور با روايت چنين سناريوهای نخ نما، تنها پاك نمودن صورت مسئله است و نتيجه ای را بدست نخواهد داد.
پنجشنبه گذشته نيز مرتضوی دادستان تهران در بيان نحوه ی دستگيری عامل ترور قاضی مقدس مسائلی را مطرح كرد كه می تواند پرسشهای بسياری را به همراه داشته باشد.مثلا با توجه به اثبات جرم متهم تنها به استناد اعتراف او برای يك افسر اماراتی -به روايت آقای دادستان- در صورت انكار متهم چگونه امكان اثبات جرم وجود داشت.

با اين اوصاف به چه دليلی متهم خود خواسته به همه ی اتهاماتش اعتراف كرده و بدون مقاومت با جزئيات به نحوی ارتكاب اين جرم و جرايم ديگر پرداخته در حالی كه می داند بدون شك حداقل! مجازاتش اعدام خواهد بود.

اگر يك رسانه ی مستقل و پی گير وجود داشت مطمئنن مسولان حكومتی در بيان بسياری از مسائل دقت بيشتری به خرج می دادند و شعور مخاطبان خود را به سخره نمی گرفتند.