جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جلسه محرمانه نظامی درانگلستان
حمله غافلگيرانه
در كمين ايران است؟

 
 
 
 
 

روزنامه ساندی تلگراف چاپ انگلستان از يك جلسه نظامی محرمانه گزارش داده است كه امروز(دوشنبه) در انگلستان تشكيل می شود. دراين نشست، قرار است مسئله حمله نظامی به ايران مورد بررسی قرار گيرد. به نوشته اين روزنامه كه گزارش آن در سايت اينترنتی "تلگراف" نيز همراه با يك نقشه نظامی بازتاب يافته، مقامات بلندپايه وزارت دفاع (جنگ) انگلستان و جمعی مقامات بلندپايه وزارت خارجه و دفتر نخست وزيری در اين جلسه شركت خواهند كرد.  نشست مذكور قرار است پيامدهای حمله نظامی به ايران را بررسی كنند. ساندی تلگراف می نويسد كه رهبری اين حمله را امريكا برعهده خواهد داشت و پايان مهلت 30 روزه شورای امنيت سازمان ملل به ايران برای پذيرش تمام خواست های آژانس انرژی هسته ای، آغاز مرحله جديدی است كه در آن راه حل نظامی برای خاتمه بخشيدن به بحران هسته ای در منطقه خاورميانه محتمل ترين گزينه است. از مهلت شورای امنيت اكنون بيش از يك هفته گذشته و جمهوری اسلامی برای تعطيل كردن تمام فعاليت های اتمی خود كمتر از سه هفته ديگر وقت دارد. با آنكه پيش بينی می شود گام بعدی تحريم اقتصادی ايران باشد و رهبران جمهوری اسلامی نيز خود را آماده چنين تحريمی كرده اند، بتدريج اين نگرانی شدت می گيرد كه يورش نظامی- هوائی به تاسيسات نظامی و اتمی ايران بر طرح تحريم اقتصادی ايران پيشی بگيرد.

ساندی تلگراف می نويسد كه امريكا اميدواراست عمليات نظامی عليه ايران به صورت چند مليتی صورت پذيرد، هرچند كه فرماندهان عمليات دفاعی انگلستان معتقدند دولت بوش خود را آماده حمله به ايران كرده است، حتی اگر اين عمليات به تنهايی و يا با همراهی احتمالی اسرائيل انجام شود.

ساندی تلگراف اضافه می كند كه عمليات محدود به بمباران تاسيسات اتمی ايران خواهد بود و عمليات نظامی ديگری در دستور كار نيست.

 ساندی تلگراف در بخش ديگری از گزارش خود، به جزئيات فنی عمليات نظامی عليه ايران پرداخته و می نويسد:

موشك تاكتيكی”تام هاك"  كه درجنگ خليج فارس نيز از آن استفاده شد، وظيفه نابودی امكانات دفاع هوائی ايران را برعهده خواهند داشت و بمب افكن های   B2 همزمان با شليك 8 بمب 4500 پوندی كه از طريق ماهواره هدايت خواهد شد وارد عمليات می شوند.

ساندی تلگراف مدعی شد: مشاركت احتمالی انگلستان دراين حمله محدود خواهد بود ولی استفاده انگلستان از هواپيمای محرمانه  "راف"محتمل است. مقامات بلند پايه سياست خارجه انگلستان گفته اند كه مذاكرت امروز، به بررسی نتايج حمله به ايران اختصاص خواهد داشت. مقام  وزارت دفاع انگلستان نيز گفته اند كه می خواهند بدانند تاثيراين حمله برای منافع انگلستان دو كشور افغانستان و عراق چگونه خواهد بود. حمله محدود به تاسيسات نظامی خواهد بود واشغال ايران به هيچ روی مطرح نيست.

ساندی تلگراف در ارتباط با اظهارات رسمی مقامات سياست خارجه انگلستان نوشت:

اظهارات جك استرا وزير خارجه انگلستان همان بازی ديپلماتيكی را تداعی می كند كه درجريان حمله به عراق انجام شد.

 سايت خبری بی بی سی با انتشار چند خط از گزارش ساندی تلگراف، از قول مقامات وزارت دفاع اين كشور گزارش مربوط به جلسه نظامی امروز در انگلستان را تكذيب كرد، اما درعين حال از قول يك گزارشگر خود نوشت كه طرح های امريكا برای حمله نظامی به ايران در مرحله پيشرفته ای قرار گرفته است. احساس نمی شود كه چنين حمله ای قريب الوقوع باشد اما اين گمان وجود دارد كه فعاليت های مخفی آمريكا عليه ايران از هم اكنون در جريان است.