جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنگوی وزارت خارجه امريكا
آزمايش موشكی ايران در خليج فارس
پرده از روی اهداف اتمی اين كشور برداشت

 
 
 
 
 

ساعاتی پس از آزمايش موشك جديد ايران در آب های خليج فارس، موج جديدی از تبليغات در شبكه های تلويزيون های بين المللی آغاز شد كه بموجب آنها گويا اين موشك از رادارها عبور می كند، مدرن ترين موشك آزمايش شده درجهان است، می تواند كلاهك هسته ای حمل كند، بنابراين: جمهوری اسلامی در تدارك تهاجم نظامی- اتمی به جهان است.

اين كه حاكميت جمهوری اسلامی با اين مانور چقدر خود را موميائی و ابدی كرد، آينده نزديك نشان خواهد داد، اما نتيجه و حاصل تبليغاتی اين مانور زودتراز اثرات ابدی آن موميائی خود را نشان داد.

سخنگوی وزارت خارجه امريكا در همين ارتباط گفت : ايران برنامه نظامی تهاجمی دارد. ايران موشكی تهاجمی را آزمايش كرده است كه قدرت فرار از سيستم راداری را دارند. اين آزمايش با موفقيت همراه بوده است. اين نشان می دهد كه برنامه نظامی ايران  خيلی فعال و تهاجمی است. اين برنامه درجهت  توليد سلاح های كشتارجمعی و سيستم های حامل آن است. من فكرمی كنم كه موقعيت نظامی ايران، جامعه بين المللی را نگران می كند و آزمايش اخير خود نشان دهنده اهداف نهائی ايران در برنامه های اتمی اين كشوراست.