جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گفتگوی راديو آلمان با مرمركبير
فرانسه
وحدت ملی عليه نئوليبراليسم

 
 
 
 
 

پيرامون جنبش اعتراضی مردم فرانسه عليه سرمايه داری نئوليبرال و توطئه گام به گام دولت فرانسه در جهت بازپس گيری تمام دستآوردهای اجتماعی چند دهه گذشته مردم اين كشور، مرمر كبير مصاحبه ای با راديو آلمان كرده است كه می خوانيد. مرمر كبير در سنديكاى "ث. ژ. ت" فرانسه فعال و مترجم نشريه لوموند ديپلماتيك فارسى است.

 

 

راديو آلمان- اولين سوالى كه براى بسيارى مطرح است، اينست كه سيستم قانونگزارى در فرانسه چگونه است كه موردى به اين جنجال آفرينى تصويب می‌شود و بعد تظاهرات و مخالفت پيش می‌آيد. مگر سنديكاها و نمايندگان اتحاديه‌ها و دانشجويان، قبلا نمىتوانند در پيش نويس لوايح و قوانين نظارت داشته باشند؟ آيا اصولا بحثى در اين زمينه‌ها پيشاپيش صورت نمىگيرد؟

مرمر كبير:  حقيقت اينكه به نظر می‌رسيد كه اين قانون به دنبال مجموعه‌اى از قوانين به منظور انعطاف در قانون كار باشد. به نظر می‌رسيد كه دولت عجله دارد هرچه زودتر اين قانون را مانند قانون قبلى كه در رابطه با كارگاه‌هاى كوچك بود، بدون بحث و به صورت دوفوريتى از مجلس بگذراند. نخست وزير و هيات دولت اين را در چارچوب قانونى به نام ” قانون تساوى شانس همه براى دسترسى به كار“ به طور دو فوريتى از مجلس گذراندند. در واقع هيچ بحثى نه با سنديكاهاى كارگرى و سنديكاهاى دانشجويى انجام نشد.

راديو آلمان- فعلا بيشتر حمله‌ها روى آقاى دوويلپن است كه تابستان گذشته موفق شد همين مصوبه را در رابطه با فسخ قرارداد كار در كارگاههاى كوچك به جريان بيندازد و صداى كسى هم درنيامد. در اين فاصله، چه اتفاقى افتاد كه الان با مصوبه جديد اينهمه سر و صدا ايجاد شد؟

مرمر كبير : در حقيقت اين مجموعه‌اى حركت است تا نسل‌ها را در مقابل هم قرار دهند. يكپارچگى مردم را تكه تكه كنند و قانون كار را از محتوا خالى كنند. اينها حركت اول‌شان اين بود كه در رابطه با افرادى كه بالاتر از ۵۵ سال دارند، قانونى از مجلس بگذرانند تا آنها بتوانند قرارداد موقت قابل تمديد داشته باشند و بطور كوتاه مدت وارد بازار كار شوند. اين را دو تا از سنديكاها هم امضاء كردند. بعد قانون نخستين قرارداد براى استخدام جديد در كارگاه‌هاى كوچك بود كه چيزى حدود پنج ميليون نفر را می‌توانست زير پوشش بگيرد كه تقريبا حالت همين قانون اخير را داشت. مجموعا می‌توان گفت قانون آخر قطره‌اى بود كه صبر عمومى را لبريز كرد. يكى ديگراز دلايل  اين اعتراض عمومى اين است كه اين قانون آخر دانشجويان را كه بخش آگاه و سازمان يافته‌ترى هستند، بيرون ريخت و باعث شد كه به دنبال آن حقوق بگير‌ها هم بيرون بريزند.

راديو آلمان- چه چيز موجب می‌شود تا اين موضوع كه مربوط به جوانها و شمارى ديگر از حقوق‌بگير‌هاست، مبدل به چاشنى يك انفجار اجتماعى می‌شود؟

مرمر كبير:  حقيقتش مردم متوجه شدند كه اين قانون با جوان‌ها كه شكننده‌ترين قشرها می‌توانند باشند شروع می‌شود ولى به آن تمام نمی‌شود.  مردم متوجه شدند  دولت می‌خواهد به شكل تكه تكه امتياز بگيرد و خيلى سنديكاهاى كارگرى تحليل‌شان اين بود كه موضوع با جوان‌ها شروع می‌شود و به ديگران گسترش مى يابد. مسئولان دولت فرانسه در واقع می‌خواهند قانون كار را بى‌محتوا كنند. ببينيد! در عرض يكى دو سال گذشته، بيمه، بازنشستگى، حق مدارس، حق تحصيل، حق درمان و همه اينها را می‌خواهند به تدريج از مردم بگيرند و اين آخرين مورد باعث شد همه جامعه خود را در تهديد احساس كند.

راديو آلمان- آيا اين جنب و جوشى كه عجالتا در اجتماع فرانسه هست، كمكى كرده به اينكه معادلات سياسى تغيير كنند و مثلا جريان‌هاى تازه پايى مطرح شوند، احزاب جديدى شكل بگيرند يا احزابى كه در سالهاى اخير ضعيف شده بودند، دوباره به ميدان بيايند؟

مرمر كبير : در حقيقت اين روند از همان راى نه فرانسه به قانون اساسى اروپا شروع شد. حركتى  كه برخى‌ها از چند سال پيش شروع كرده بودند تا به مردم بفهمانند اينها قوانين نئوليبرال هستند كه آزادى بدون قيد و شرط براى سرمايه می‌خواهند. اين حركت به تدريج جلو رفت و باعث شد در ۲۹ ماه مه سال ۲۰۰۵، فرانسه راى ”نه“ به قانون اساسى اروپا بدهد. اين در واقع راى چپ بود، بدون سركردگى اين يا آن حزب، راى مجموعه چپ بود به اينكه قانون اساسى اروپا نبايد يك قانون اساسى ليبرال و سرمايه دارى لجام گسيخته باشد. اين حركت ادامه پيدا كرد و امروز به اينجا رسيد كه الان در محل حزب كمونيست فرانسه، همه احزاب چپ از حزب سوسياليست گرفته تا گروههاى چپ راديكال‌تر گردهم آمده‌اند تا در جلسه مشتركى خطوطى تعيين كنند براى ادامه مبارزه. البته  حركتى كه امروز در فرانسه پيش آمده،  رهبرى هيچ حزب و گروهى را ندارد، حركتى است كه سنديكاهاى دانشجويى و سنديكاهاى حقوق بگيرها جلو مى‌برند و احزاب هم پشتيبانى‌شان می‌كنند. اين شور جديدى به همه داده تا دور هم بنشينند و ببينند جنبش را چگونه می‌توانند راديكال‌تر كنند.

راديو آلمان- الان زياد مى خوانيم و مى شنويم كه اپوزيسيون فرانسه در ضعف قرار دارد. به اين معنا كه پيشتازان كنونى سياست در فرانسه و رقباى اصلى عجالتا از جبهه راست‌ها هستند. حتى صحبت است در نقل و انتقال‌هايى كه ممكن است در كابينه صورت بگيرد، آقاى سركوزى كه خودش باعث ناآرامى‌هاى چند ماه پيش بود، از نظر محبوبيت پيشی بگيرد بر دو ويلپن ...

مرمر كبير:  سركوزى در فرانسه نمايندگى آن جناحى را دارد كه پرچم دمكراسى را زمين گذاشته و پرچم امنيت را بلند كرده‌اند و حتى جمهوريخواهى را نمى‌توانند به راحتى بپذيرند و می‌روند به سوى راه حل‌هاى پليسى. خود آقاى سركوزى بيشتر سعى می‌كند نشان دهد كه دشمن، بيشترعرب‌ها و يا مسلمانها هستند. در واقع تلاش می‌كند دشمنان واهى را براى توجيه مشكلات اقتصادى جامعه علم كند. اين سركوزى آدم بسيار فرصت‌طلبى هم هست و سعى می‌كند در معادلات جارى، جايی براى خود باز كند. اما در مجموع اين يك بازى است كه الان رسانه‌ها به راه انداخته‌اند و سعى می‌كنند نشان دهند تمام اپوزيسيون فرانسه بين اين جناح و آن جناح دولت واقع شده است.

راديو آلمان- خوب، الان از خانم سگولن رويال خيلى اسم برده می‌شود كه تبديل به چهره محبوبى شده است. در باره ايشان چه می‌گوييد؟

مرمر كبير: در سال‌هاى اخير حزب سوسياليست فرانسه فردى مطرح را نداشته كه بعنوان جريان چپ يا راست يا ليبرال برجسته شود. امروزه خانم رويال را رسانه‌ها و تلويزيون بزرگ كرده‌اند و بيشتر هم روى جنيسيت او كار می‌كنند. اما خانم رويال هيچ برنامه‌اى ارائه نداده كه چشم اندازش براى پيشبرد جامعه و حركت چپ چيست؟ ما هنوز برنامه مشخصى از خانم رويال نديديم. در تلويزيون خيلى مطرح است و روى زن بودن‌اش، مثل خانم مركل كه صدراعظم آلمان است، خيلى تكيه می‌كنند. چيزى كه ما منتظرش هستيم اين است كه ببينم پيشنهاد‌هاى خانم رويال براى آينده و برخورد با مشكلات چيست؟

راديو آلمان- قرار است روز سه شنبه آينده دوباره تظاهراتى در پاريس بشود. به چه منظور؟

مرمر كبير : دوباره حركت اعتراضى ۱۲ سنديكاى فرانسه است. اينها می‌خواهند دنبال حركتهاى روزهاى اخير را بگيرند. اعتصاب عمومى اعلام كرده‌اند تا نشان دهند با جوابى كه رييس جمهور داد و در واقع دمكراسى را زير پا گذاشت، مخالفند.

راديو آلمان- چه كرد آقاى شيراك؟ ايشان از اختيارات خودش استفاده كرد براى ...

مرمر كبير: حقيقت‌اش جمعه شب رييس جمهور پس از اينكه سه ميليون نفر در سراسر فرانسه به خيابانها ريختند و گفتند ما می‌خواهيم اين قرارداد را پس بگيريد. چون در موردش هيچ بحثى نشده و شما به ضرب دو فوريتى آن را از مجلس گذرانديد. نمايندگان ۱۲ سنديكا اين را خواسته بودند اما شيراك گفت با توجه با اينكه پارلمان و ”شوراى نگهبان“ فرانسه اين را قبول كرده، من هم قبول می‌كنم. البته شيراك در سخنرانى‌اش كژدار مريز حرف زد. از يكطرف گفت من اين را تصويب می‌كنم و در عين حال از دولت می‌خواهم كه اصلا آن را اجرا نكند و تغييراتى در آن بدهد. ديشب مردم در خيابانباستيل“ جمع شدند و گفتند اين با دمكراسى مغايرت دارد و شيراك از اختيارات خودش دارد استفاده می‌كند، بخاطر اينكه حزبى كه اينك در پارلمان فرانسه اكثريت دارد، نماينده واقعى مردم فرانسه نيست. با توجه به اينكه همه يادمان هست كه شيراك در چه شرايطى انتخاب شد. راى ۸۸ درصدى مردم به شيراك بخاطر اين بود كه لوپن دست راستى را كه به دور دوم انتخابات رياست جمهورى رسيده بود، كنار بزنند.

راديو آلمان- آيا ممكن است اين حوادث منجر به اين شود كه در فرانسه انتخابات پيش از موعد صورت بگيرد؟

مرمر كبير:  همه چيز امروز ممكن است! اين جنبش می‌تواند در صورت پافشارى دولت بر مواضع خود و برخورد‌هاى پليسى، خيلى راديكال‌تر از اين بشود كه هست. اينها الان پليس دم در دانشگاهها و مدارس مستقر كرده‌اند. ممكن است در صورت ادامه اين روند، جنبش صورت ديگرى به خود بگيرد.