جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ترجمه خلاصه مقاله ای كه روی سايت انگليسی بی . بی. سی منتشر شده
درهم كوبی نظامی ايران
يك روز آفتابی- در آسمانی آبی

 
 
 
 
 

اگر تلاشهای ديپلماتيك در مورد متوقف كردن غنی سازی اورانيوم درايران به نتيجه نرسد، گزينه نظامی اجتناب ناپذيرخواهد بود. دراين مرحله تاسيسات هسته ای ايران توسط امريكا و يا اسراييل مورد حمله قرار خواهد گرفت. در بحث های كنونی اين گزينه فعال نيست، هرچند كه بوش با صراحت اعلام كرده است كه ايران اتمی قابل پذيرش نيست. در سازمان ملل در 29 مارچ جان بولتن نماينده امريكا در سازمان ملل گفت كه امريكا از تمام راههای ممكن  استفاده خواهد كرد. ديك چينی درگذشته گفته بود كه اسراييل ممكن است به تنهايی عمل كند و درحاليكه بقيه دنيا در نگرانی انتخاب گزينه راههای سياسی هستند. جان بولتن اخيرا به ايران هشدار داده است كه منتظر پيامدهای دردناكی بايد باشد زيرا ازتمامی راههای ممكن استفاده خواهد شد تا برنامه هسته ای ايران متوقف شود.اين مهم بود كه او در جمع " كميته امريكای های اسرائيلی " صحبت می كرد. اين گروه فعال و قدرتمندی است كه تاثيرات خود را در اولويت های سياسی امريكا از نزديك بررسی می كند و درحال حاضر اولويت اين كميته " ايران" است.   آنچه درنهايت امر، سناتور مكين بعنوان يك كد گفته است ، راه حل امريكا خواهد بود : تنها يك چيز ميتواند بدتر از حمله نظامی امريكا باشد و آن هم ايران با سلاح هسته ای است.

روزنامه  نيويورك در ژانويه 2005 از قول يك مقام بلند پايه اطلاعاتی امريكا نوشت:  "بعدا ما درموردايران تبليغات را آغازخواهيم كرد. ما اعلام جنك خواهيم كرد. هر جا كه مردان بد هستند دشمنان ما هستند."

"جنگ" نه اشغال ايران خواهد بود ولی درجهت شورشی در داخل در جهت تغيير رژيم خواهد بود. اين شورش همزمان خواهد شد با حمله هوايی. احساس می كنم زمينه های چنين جنبشی درايران آغاز شده است. تحليلگر ديگری از كالج تحقيقات لندن درزمينه مطالعات شرق وافريقا، در يك سخنرانی اين پيام را داده است كه " امريكا قادراست در يك روز روشن،  با آسمانی آبی، ساختارهای نظامی ايران را درهم بكوبد" و ادامه ميدهد  "شما می توانيد بگوئيد كه ما يك گروه هيستريك كه سرنوشت را جنگ و تراژدی ميبينم هستيم، ولی من می ترسم كه اگر امريكا از طريق سازمان ملل و اتحاديه اروپا به نتيجه نرسد خود به عمليات نظامی دست بزند.