ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 
 

بیانیه سازمان فدائیان اکثریت
خطر جدی است
جای خوش بینی‌های ‌بی‌مورد نیست!
با پرچم صلح، دمکراسی و حقوق بشر باید به میدان آمد

 
 
 
 

 

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نیز با صدوربیانیه ای، دیدگاه‌های خود را پیرامون مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران و خطرات جهانی که ایران را تهدید می‌کند اعلام داشت. در بخش‌هائی از این بیانیه می‌خوانید:

... جایى براى خوش بینى‌هاى بى مورد نیست. جهان تصمیم خود را گرفته است و این جمهورى اسلامى است که باید در برابر این تصمیم، دست به انتخاب بزند.  مشى‌بی‌بنیاد استفاده از شکاف‌هاى بین قدرت‌هاى جهانى، دیروقتى است که خطابودن و‌بی‌نتیجه بودن خود را نشان داده است. آنچه تاکنون پیش رفته و همچنان پیش میرود، همانا شکل گیرى گام به گام وسیع ترین و نیرومند ترین جبهه مخالفت با ماجراجویی‌هاى هسته اى حکومت جمهورى اسلامى در مقیاس جهانى است. حکومتى که، ۱۸ سال تمام مخفیانه در پى دسترسى به غنى سازى مواد رادیواکتیو با مقاصد شبهه بر انگیز بود. حکومتى که، با تولید موشک‌هاى بالستیک داراى توان حمل کلاهک‌هاى هسته اى، سوء ظن همگان را بر انگیخته است. حکومتى که براى همگان در منطقه و جهان غیرقابل اعتماد مى نماید و سخنان و اظهارات مقامات رسمى آن از تریبون‌هاى رسمى داخلى و دیپلماتیک خارجى سراپا تحریک کننده و فتنه برانگیز است. حکومتى شاخص با اقدامات ماجراجویانه و ماجراآفرینانه، تا بدانجا که حتى کشورهاى داراى مناسبات اقتصادى بسیار گسترده با ایران، بر مهار آن تأکید دارند و مخالف غنی سازى اورانیوم خارج از کنترل آژانس بین المللى انرژى هسته اى، توسط آن هستند و اجازه نمى دهند که این حکومت شرایط بازفرآورى سوخت هسته اى را داشته باشد.

هر اقدام در سطح بین المللى علیه جمهورى اسلامى، در خدمت هدف ثابت و پایدار جهانیان در مهار برنامه هسته اى این رژیم است و هرگونه امتناع رژیم از تعلیق غنی سازى اورانیوم، به معنى تنگ تر شدن حلقات فشار از سوى جهانیان خواهد بود. روشن است که ادامه ماجراجویی‌هاى جمهورى اسلامى، کشور ما را در معرض مخاطرات سنگین قرار خواهد داد و تبعات سماجت این حکومت در برابر مقررات مدنظر آژانس بین المللى انرژى اتمى، مردم ما را با خطر محاصره اقتصادى و حتى با مهلکه تعرض نظامى و جنگ روبرو خواهد کرد. جمهورى اسلامى، طى یکسال گذشته با پافشارى بر نیات ضدملى خود که به دروغ آنرا یک مبارزه ملى جلوه مى دهد، وسیع ترین اجماع جهانى را علیه ایران شکل داده است.

ما در این لحظات خطیر باردیگر بر این حقیقت تاریخى تکیه مى کنیم که در این بحران خطرناک، مردم ایران با خلاء یک اپوزیسیون مستقل و متحد روبرو هستند.  اپوزیسیونى که، بتواند منافع ملى کشور و مصالح مردم ایران را نمایندگى کند و مسئولانه بکوشد که بر اجماع جهانى علیه برنامه‌هاى هسته اى جمهورى اسلامى در سمت تحقق آزادى، جمهوریت ، دموکراسى و صلح در ایران تأثیر بگذارد. جمهوریخواهان دموکرات و مستقل در میدان بحران هسته اى کنونى هرچه نیرومندتر و رساتر پرچم مبارزه با جمهورى اسلامى را با خواست عاجل صلح، دموکراسى و حقوق بشر برافرازند.