ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  این کیک و جشن و پایکوبی
راه حل خوبی است برای ختم ماجرا
 
 
 
 

 

ابطحی- دیشب در مراسم مفصلی که از تلویزیون مستقیم پخش می‌شد، رئیس جمهور ایران اعلام کرد که ایران جزء باشگاه هسته ای جهان شده است. از قبل هم برای این مراسم تبلیغات رسمی فراوانی شده بود. البته آقای‌هاشمی رفسنجانی پیش دستی کرد و این خبر راکه قرار بود خیلی مهم باشد و در آن جلسه سمبلیک مطرح گردد ، زودتر اعلام کرد. من  اطلاعات فنی هسته ای ندارم و از کیک زرد و قرمز‌بی‌اطلاعم؛ اما از نگاه سیاستمدارانه، اکنون دو راه حل در برابر دولت فعلی وجود دارد. یا این فرصت به عنوان قدرت جدید کشور تلقی شود و ازآن با شعارهایی تند تر از گذشته برای رویارویی بیشتربا دنیا استفاده شود؛ و یا آنکه از این ادعای عضویت در باشگاه هسته ای استفاده کند و آن را نقطه ی غرور و موفقیت جامعه اعلام نماید و به فکر همراهی با دنیایی که نمی خواسته ما به این جا برسیم باشد و چالش هسته ای را از موضع قدرت و غرور پایان دهند. راه دوم راه برون رفت خوبی است که امیدوارم این جشن و پایکوبی مقدمه ی همکاری با دنیا و دور کردن خطر قدرتهای جهانی از راه گفتگوی دیپلماتیک باشد که آن نیز مکمل این پیروزی و شادی خواهد بود و توجیه کننده ی این همه تبلیغات!