جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تهديد های جديد "رايس"
از زمين- دريا - هوا
امريكا در تدارك گرفتن
فرمان حمله به ايران
از سازمان ملل متحد
 
 
 
 

 

ايران مانيا- لندن –

كوندوليزا رايس وزيرخارجه امريكا گفت كه درمقابل برنامه هسته ای ايران سازمان ملل وارد عمل خواهد شد. او روی قسمتی از اساسنامه سازمان ملل تاكيد كرد كه به اين سازمان اجازه ميدهد وارد حريم واكنش های نظامی شود. رايس گفت كه ما با ايرانی روبروهستيم كه مكررا حاضر به توقف سازی اورانيوم نشده و واشنگتن مشكوك است كه برنامه سری درجهت ساخت بمب اتمی داشته باشد. ما هيچ شك نداريم كه ايران اراده بين المللی را به چالش خواهدكشيد و از خواست جامع جهانی نيز پيروی نخواهد كرد. به همين دليل است كه امريكا به تمام امكانات ممكن از طريق سازمان ملل توجه دارد. نشست آينده سازمان ملل پيامدهای جدی برای ايران خواهد داشت. برای سازمان ملل يك سری عمليات درمقابل كشوری كه صلح جهانی را تهديد می كند پيش بينی شده است. اين، اختياراتی است كه شورای امنيت دارد ولی آژانس بين المللی ندارد. من مطمئن هستم ايران نيز بخوبی از اين اختيارات سازمان ملل آگاه است و می داند كه هيج راهی جز گردن گذاشتن به خواست جهانی وجود ندارد.  بند 7 اساسنامه سازمان ملل اجازه اقدامات نظامی را می دهد. امريكا بر مبنای قطعنامه شورای امنيت عليه عراق كه منطبق با همين بند اساسنامه سازمان ملل صادر شد عمل كرد. تبصره 41 و42 اين بند اجازه می دهد كه درصورت موثر واقع نشدن مجازات های اقتصادی و سياسی، ازطريق زمين، هوا و دريا عمليات نظامی برای حفظ صلح جهانی انجام شود. رايس گفت: دراين شكی نيست كه ايران درحال حاضر از تاكتيك ورقه ورقه كردن كالباس استفاد می كند و جلو ميرود. درحاليكه پيام جامعه بين المللی خيلی روشن است: " متوقف شويد!"