هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  قاضی مرتضوی مانع
تشكيل مجمع عمومي
 كانون نويسندگان شد
سرگردانی
  80 نويسنده
 و مترجم
در خيابان
 
 
 
 

 

از تشكيل مجمع عمومی كانون نويسندگان ايران كه قرار بود به منظور انتخاب هيئت دبيران كانون تشكيل شود، با فرمان قاضی مرتضوی جلوگيری شد. اين سومين كوشش كانون نويسندگان در دو سال گذشته برای برپائی مجمع عمومی اين تشكل صنفی بود. اين جلسه قرار بود بعد از ظهر پنج شنبه 24/1/ 85 تشكيل شود. ماموران امنيتی با در دست داشتن حكم قاضی مرتضوی و ابلاغ آن به اعضای گروه تدارك كننده مجمع مانع حضور اعضای كانون در محل قرار شدند. مرتضوی به بهانه مجوز رسمی نداشتن كانون از برپائی مجمع عمومی آن جلوگيری كرد و اين درحالی است كه از سوی ديگر همه تلاش كانون در سالهای گذشته برای كسب مجوز رسمی با مخالفت حكومتی روبرو شده است. روز 5 شنبه نيز نزديك به 80 نويسنده و شاعر و مترجم كه قصد تشكيل مجمع عمومی را داشتند، پس از مدتی سرگردانی در اطراف محلی كه قرار بود اين مجمع در آن تشكيل شود، پراكنده شدند.