ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  قربانيان جديد واردات
50 هزار كارگر لوازم خانگی  
به سپاه چند ميليونی بيكاران خواهند پيوست
 
 
 
 

 

بدليل ادامه بحران مالی كارخانجات توليد لوازم صوتی و تصويری در ايران موج بيكاری در كارخانه های توليدی اين صنايع رو به افزايش گذاشته است. نماينده كارگران تهران در همين زمينه اعتراف كرد و گفت:

پارس الكتريك , شهاب و آزمايش بيشترين مشكلات را در بخش صنايع لوازم خانگی داشته اند كه ناشی از عدم تنظيم بازار داخل است .  بازار داخل مملو از كالاهای خارجی شده و چنانچه از سوی مسوولان برای حمايت از واحد های توليد لوازم خانگی  تدبيری انديشيده نشود ، امنيت شغلی بيش از 50 هزار كارگر شاغل در اين بخش با بحران جدی مواجه خواهد شد.