جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  راهپيمائی سراسری آلمان
با شعار
"مخالفت با حمله به ايران"
 
 
 
 

 

دو شنبه (پس فردا) قرار است بزرگترين مارش سالانه صلح در آلمان، شعار مخالفت با حمله نظامی به ايران را در راس شعارهای خود قرار دهد. اين مارش در همه شهرهای آلمان بصورت سنتی، از پايان جنگ دوم جهانی و در مخالفت با جنگ برگزار می شود و ابتكار تعيين شعارهای آن عمدتا دراختيار احزاب و سازمان های چپ و طرفدار صلح و مخالف جنگ است. آخرين روز تعطيلات مذهبی "پرواز آسمانی مسيح" (Ostern) طی چند دهه پس از پايان جنگ دوم جهانی اختصاص به اين مارش( راهپيمائی مردم) دارد. برخی شبكه های راديوئی و تلويزيونی آلمان نيز خبر راهپيمائی (مارش) صلح در مخالفت با حمله نظامی به ايران را در نوبت های مختلف پخش كردند.

اين درحالی است كه تلويزيون جمهوری اسلامی مطلقا درباره اين خبر و يا اخبار مرتبط با حمله نظامی به ايران سخن نمی گويد و مطبوعات نيز از انتشار هر نوع خبری در اين ارتباط منع شده اند. به اين ترتيب است كه مردم ايران بسيار كمتر از مردم جهان در جريان اخبار هول انگيز مربوط به حمله نظامی – اتمی به ايران قرار دارند و اين خود يكی از حركت های ضد ملی دولت كنونی است.

تظاهرات آلمان با شعار مخالفت با حمله نظامی به ايران، درعين حال نشان دهنده ميزان جدی بودن حمله نظامی به ايران است. فراكسيون های پارلمانی در آلمان و احزاب چپ و مترقی اين كشور بايد اطلاعات مستندی در باره تدارك اين حمله داشته باشند كه شعار "مخالفت با حمله نظامی به ايران" را در راس شعارهای مارش بزرگ و سالانه آلمان قرار داده اند.