جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گاردين:
تمرين امريكا و انگليس
برای ايجاد يك كشور تخيلی
 
 
 
 

 

نشريه گاردين چاپ انگلستان نوشت:

امريكا و انگلستان درجولای 2004 برای حمله به ايران تمرين مشترك داشته اند. اين تمرين در  پايگاه نظامی امريكا در"ويرجينيا" انجام شده است.

گاردين نوشت: وزير دفاع انگلستان تلاش می كند اين تمرين را كم اهميت جلوه دهد و مدعی است كه اين تمرين صرفا روی كاغذ بوده است و هدف از آن آزمايش افسران در يك محدود غيرواقعی برای تمرينات نظامی  و بوجود آوردن يك كشورهای تخيلی اما روی يك نقشه واقعی.

 گاردين می افزايد هدف اين تمرين يك كشورخاورميانه ای بوده است با كدهائی كه نشان ميدهد كشور فرضی ايران است. تاريخ اين حمله در آن تمرين2015 تعيين شده است. اين درحالی است كه وزير امورخارجه انگلستان تجاوز نظامی به ايران را غيرقابل قبول ميداند.

درعين حال گاردين مدعی انتقال سلاح های ساخت روسيه از طريق جمهوری بلاروسی "روسيه سفيد" به ايران شده و می نويسد:

مقامات نظامی و سياسی جمهوری اسلامی در ماه ژانويه در جمهوری بلاروس بطور غير رسمی وارد اين جمهوری شده و توافق بر سر خريد و انتقال موشك های زمين به هوای اس 300 ساخت روسيه به ايران در همين سفر صورت گرفته است. گاردين اضافه می كند: كرملين برای گريز از انتقادات امريكا و اروپا، از طريق جمهوری بلاروس به ايران سلاح فروخته است.