جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سيمور هرش راهی تركيه می شود
تركيه نبايد زير فشار امريكا
عليه ايران وارد عمليات شود
 
 
 
 

 

سيمورهرش، خبرنگار امريكائی كه گزارش های او در باره حمله به ايران در نشريه "نيويوركر" با جنجال زياد همراه شد، اين هفته وارد تركيه می شود.

هرش هشدار داده است كه بدنبال حمله امريكا به ايران اوضاع در تركيه ناپايدار خواهد شد، اين درحالی است كه دولت تركيه ازطريق امريكا واردار به تصميماتی خواهد شد كه اكثريت مردم تركيه با آن موافق نخواهند بود. درعين حال، امريكا با حمله به ايران، اين كشور را به قهرمان  دنيای اسلام تبديل خواهد كرد.

هرش، بوش را خطرناك ترين رئيس جمهور تاريخ امريكا معرفی كرده و می افزايد: احتمال دارد كه دولت ايران با حمله امريكا به اين كشور سرنگون نشود و محاسبات كاخ سفيد درست از آب در نيآيد.