ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سفر به استان گلستان
محمد خاتمی
هنوزمغضوب قدرت- محبوب ملت
 
 
 
 

 

ابطحی ـ  دو سه روزی ست با آقای خاتمی رفته ايم استان گلستان؛ بهانه ی هفته ی وحدت بود و ديدار با مردم شيعه و سنی آن استان.

در دوران رياست جمهوری، در سفرهای استانی نگرانی از حضور جمعيت وجود ندارد. اگر مردم حضور كمی داشته باشند، با جايگزينی نيروهای مختلف رفع نگرانی می شود؛ اما در اين اولين سفر استانی آقای خاتمی پس از رياست جمهوری و بدون حضور نيروهای جايگزين، مصلای بزرگ شهر گرگان قبل از سخنرانی آقای خاتمی پر شده بود. تريبون رسمی، به خاطر اين كه مراسم در مصلای شهر برگزار شده بود، شعارهای رسمی می دادند و مردم تكرار می كردند؛ وقتی آنها تمام شد از دل جمعيت صدايی بلند شد كه "خاتمی، خاتمی، هنوز اميد مايی” و خيلی سريع تر و پر حجم تر از شعارهای رسمی فراگير شد. بچه ها احساس نشاط دوباره كرده بودند؛ اما از سوی ديگر، درست مثل آن كه در كشور كودتايی صورت گرفته باشد، در جلسه ی سخنرانی كسی كه تا چند ماه پيش رئيس جمهور ايران بوده، نه از استاندار خبری بود و نه حتی از معاونين وی، كه البته اين باعث صميميت بيشتر مردم با آقای خاتمی شده بود.

دو سه نفری در آن شلوغی سرشان را به گوش من رساندند، آرام بی آنكه كسی بفهمد گفتند با آنكه دستور داده بودند ما حق شركت در اين جلسه را نداريم ولی شجاعت كرديم و آمديم .

آيت الله نورمفيدی امام جمعه گرگان كه شجاعانه از آقای خاتمی دعوت كرده بود، يكی از دو سه نفر امام جمعه های اصلاح طلب كشور است كه هنوز باقی مانده است .

طبق معمول هفته وحدت، امام جمعه ی اهل سنت گنبد خير مقدم گفت و بعد آقای نور مفيدی خيلی متين و با شهامت حرف زد. وقتی آقای خاتمی پشت تريبون رفت دوباره شعار "خاتمی، خاتمی، هنوز اميد مايی” شعار اصلی جمعيت شد. آقای خاتمی در مورد وحدت و معنای آن و به خصوص وظيفه ی حكومت برای ايجاد وحدت و دوری از تبعيض های نژادی، دينی، جنسی و مذهبی حرف زد. اين ديدار، و يا حتی خبر آن از رسانه ی ملی پخش نمی شود؛ لابد سياستگذاران صدا و سيما معتقدند كسانی كه اين روزها از تلويزيون سخنرانی می كنند حرف های بهتری می زنند. دليل احترام مردم به آقای خاتمی هم اين است كه رسانه ی ملی صدا و تصوير كسی كه روزی رييس جمهور ايران بوده است را ديگر پخش نمی كند .

 ادامه دارد...