جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان
جديد ترين عكس های هوائی
 از تونل های مخفی اتمی ايران
ترجمه-  ستاره آزاد
برخی از تونل ها، در نطنز اصفهان 8 متر عمق دارند و
برخی تونل ها نيز نزديك مرزهای عراق شناسائی شده اند.

 
 
 
 

 

اشپيگل در شماره امروز خود نوشت:

خبرگزاری رويتر از قول "ديودآلبرايت" رئيس "انستيتو علوم و امنيت بين المللی” اطلاعات جديدی را در رابطه  با تحركات اتمی اخير جمهوری اسلامی در مراكز هسته ای اين كشور اعلام داشته است. مسئول موسسه علوم و امنيت بين المللی طی يك پيام اينترنتی اطلاعات جديد را در اختيار رسانه های گروهی بين المللی قرار داده است. اطلاعات ديويد آلبرايت از جمله شامل 4 عكس ماهوارهای را شامل می شود كه از مراكز هسته ای اصفهان و نطنز گرفته شده است. (اشپيگل فقط 3 عكس را منتشر كرده است. م.)

اين تصاوير نشان می دهند كه جمهوری اسلامی بمنظور ايمن ساختن مراكز هسته ای خود در برابر حمله هوائی امريكا و انگليس، آنها را گسترش داده است. در عكس های موجود از جمله يك ورودی جديد به عنوان ورودی تونل زيرزمينی قابل مشاهده است و نيز مشخص می شود كه در فاصله سال های 2002 تا 2006 تاسيسات هسته ای نطنز تا حدود قابل توجهی با ورقه های بوتنی و مواد مشابه ديگر پوشانده شده است. متخصص مذكور عمق تونل های ايجاد شده را 8 متر ارزيابی می كند.

اشپيگل از قول ساندی تايمز می نويسد:

علاوه براطلاعات بالا، جمهوری اسلامی تعداد 40 هزار جوان را تحت نام نيرو های استشهادی آماده مقا بله مستقيم با نيروهای امريكائی و انگليسی كرده است. نيرو های نامبرده برای اولين بار در ماه مارس امسال در يك نمايش نظامی حاضر شدند. حسن عباسي( معروف به دكتر عباسی) يكی از مسئولين مسا ئل استراتژيك سپاه پاسداران گفته است كه ما تعداد 29 مركز حساس غربی را مورد شناسائی قرار داده ايم، تا در صورت لزوم مورد هدف قرار دهيم.

استفان سيمون يكی از مشاورين سابق وزارت امور خارجه آمريكا طی مقاله ای در واشنگتن پست می نويسد: البته برای ما قابل پيش بينی است كه آن ها شبكه تروريستی خود را به كار خواهند انداخت. آنها حزب الله را نيز فعال خواهند كرد و در عراق به تحركات و نا امن سازی خواهند افزود.

ريچاردكلارك به عنوان مسئول سابق ضد تروريسم در آمريكا نيز در رابطه با عكس العمل جمهوری اسلامی در مواجه با حمله نظامی آمريكا و متحدانش، با ديگر مسئولين مربوطه درآمريكا مذاكراتی داشته است.

 ساندی تايمز اضافه می كند كه بايد توجه داشت كه بعضی از مراكز هسته ای ايران در« نزديكی مرز های عراق» قرار دارند.