سخن روز

پيك

                         

نامه سحابی و مواضع حداد عادل

فراكسيون دفاع از شكنجه!

 

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد!

حداد عادل تلويحا پايان حصر را نادرست ارزيابی كرد، زيرا باعث جسارت شكنجه شدگان و فاش شدن نادرستی اعترافات دادگاهی  برای گفتن واقعيات پشت صحنه زندان ها و دادگاه ها شده است!

پيش از حداد عادل، نماينده بوئين زهرا در مجلس مواضعی مشابه در باره اين نامه اتخاذ كرده بود و روزنامه جمهوری اسلامی نيز ساز مخالفت با آزادی آيت الله منتظری را به صدا در آورده است. در عين حال، مسئول كميته روابط خارجی اتحاديه اروپا كه در واقع وزير خارجه اتحاديه اروپاست بزودی راهی ايران خواهد شد. اتحاديه اروپا بدليل نقض حقوق بشر در ايران بشدت از سوی افكار عمومی كشورهای اروپائی زير فشار است و امريكا نيز می كوشد از اين فضا برای برداشتن دست اتحاديه اروپا از پشت ايران استفاده كند تا انزوای جمهوری اسلامی ادامه يابد. كسانی در داخل كشور آب به همين آسياب می ريزند. سخنان محمد خاتمی بر سر آرامگاه آيت الله خمينی كه با صراحت گفت كسانی از داخل دستشان در دست خارج برای مقابله با دولت وی و اصلاحات و مردمسالاری است در همين واكنش ها و موضع گيری ها معنای واقعی خود را پيدا می كند. نماينده ای كه از شكنجه دفاع می كند و با گشوده شدن زبان شكنجه شدگان مخالف است و آن نماينده ای كه خواهان ادامه حصر شخصيتی نظير آيت الله منتظری است، در واقع نه با مردم است و نه جايش در مجلس است. او نماينده مردم نيست! مردم درست تشخيص داده و به امثال وی در انتخابات مجلس ششم رای نداده بودند، او را شورای نگهبان و آيت الله جنتی به مجلس و مردم تحميل كرد. امثال او  به مردم خدمت نمی كنند بلكه در خدمت آن قدرتی عمل می كنند كه با تمام قوا می كوشد مردم را از امكان تحول در داخل كشور نا اميد ساخته و زمينه را برای دخالت مستقيم خود در امور داخلی ايران فراهم سازد. حق با خاتمی است. يك اتحاد نا نوشته بين يك جريان در داخل كشور و قدرت های خارج از كشور عليه اصلاحات وجود دارد.

 


 

ی