اخبار

پيك

                         
روزنامه خزر چاپ گیلان: 900 ميليون تومان در آمد سالانه
شورای18 نفره‌ رهبری مافيای‌چوب درگيلان

به نظر ميرسد كه طي چند ماه اخير مبارزه با قاچاق چوب به مرحله حساسي رسيده باشد. قتل يك جنگلبان در تالش، زخمي شدن چند جنگلبان ديگر در آستارا و حمله به تعدادي ديگر در شهرهاي مختلف گيلان نشان ميدهد كه قاچاقچيان چوب از چنان سود سرشاري برخوردارند كه حاضر به قتل جنگلبانان ميشوند.

در حقيقت با تشديد اقدامات نظارتي و حفاظتي از سوي ماموران سازمان منابع طبيعي، قاچاقچيان چوب نيز كه با تنگنا مواجه شده اند، خشونت بيشتري به خرج داده تا همچنان تجارت غيرقانوني خود را تداوم بخشند.

آنچه مسلم است وسعت قاچاق چوب در شمال كشور از چنان حجم بزرگي برخوردار است كه ارائه آمارهاي آن بسيار نگران كننده مي نمايد. در همين ارتباط يك مقام ارشد در سازمان جنگلها و مراتع ميگويد: تاكنون 502 قاچاقچي چوب را شناسايي كرده ايم. آنها افرادي هستند كه 2 تا 9 بار به جرم قاچاق چوب دستگير شده اند ولي مجدداً بكار خود ادامه ميدهند. از اين مقدار نزديك به 18 نفر نقش محوري و 8 نفر نقش هسته سازمان را بازي ميكنند. اين وضعيت نشان ميدهد كه يك سازمان غيرقانوني در حال شكل گيري است كه منافع خود را از راه قاچاق چوب تامين ميكند. در اين سازمان، كاميونهاي حامل چوب قاچاق، اسكورت ميشوند.

اين مقام مسئول مي افزايد: در حالي كه حداكثر جريمه و مجازات قاچاق چوب 400 هزار تومان است، يك كاميون چوب قاچاق حدود 6 ميليون تومان خريد و فروش ميشود و چنانچه يك كاميون 10 مرتبه چوب قاچاق حمل كند، حداكثر 2بار دستگير ميشود. بنابراين ريسك 800 هزار تومان مجازات در برابر 60 ميليون تومان درآمد ، بسيار ناچيز و كم است. در سال گذشته ارزش چوب قاچاق شده 900 ميليون تومان بوده است.

واقعيت آن است كه هر روزه بر اثر قطع غيرقانوني درخت و قاچاق چوب، سطح وسيعي از جنگل هاي شمال ايران كاسته ميشود و اين در حالي است كه مبارزه با قاچاقچيان چوب هنوز به نتيجه اي اميدبخش نرسيده است. هرچند كه در اين ميان برخي مسئولان محلي از كاهش كشف چوبهاي قاچاق در يكسال اخير خبر ميدهند و آن را ناشي از كاهش قاچاق ميدانند، نبايد از نظر دور داشت كه كاسته شدن از تعداد كشف محموله هاي قاچاق لزوماً  به معناي كاهش قاچاق نيست  چرا كه  با توجه به سود سرشار اين اقدام غير قانوني براي مافياي چوب، بي ترديد آنان همزمان با سختگيري . مراقبتهاي بيشتر ماموران دولتي، روشهاي جديدتري را بكار ميگيرند تا از احتمال توقيف محموله هاي آنان كاسته شود.

بي گمان همانگونه كه مديركل و دفتر فني حفاظت و حمايت از جنگلها و مراتع كشور از سازمان يافتگي قاچاق چوب در جنگلهاي كشور خبر ميدهد، اكنون مافيايي در اين بخش از اقتصاد شكل گرفته است كه به خاطر تجارت سياه 9 ميليارد ريالي خود حاضر است جنگلبانان را به قتل رسانده و آنان را مضروب ساخته و همچنان به چپاول ثروت ملي ادامه دهد.

در حقيقت هنگامي كه جنگلبان تالشي چند ماه پيش در خانه خود و ميان خانواده اش، به قتل رسيد، زنگ خطري بصدا درآمد كه طنين آن شدت يافتن صداي اره قاچاقچيان چوب در جنگلهاي گيلان است  

 


 

ی