اخبار

پيك

                         

تحصن دانشجويان علم و صنعت در اين دانشگاه

 

عده اي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت  در ساختمان رياست دانشگاه مذكور تحصن كرده و خواست هاي خود را به شرح زير اعلام داشتند:

 باز گرداندن دانشجويان اخراجي به دانشگاه كه به ناحق اخراج شده‌اند.

اعمال صحيح قانون بدون برداشتهاي سليقه‌اي و روشن شدن وضعيت كميسيون موارد خاص به نفع دانشجو.
 
رسيدگي به امكانات رفاهي دانشجويان اعم از درمانگاه، خوابگاه و سلف سرويس.

بازگرداندن حقوق به حق دانشجويان فعال در نهادهاي دانشگاهي.

ايجاد فضاي سالم و آرام براي تحصيل دانشجويان.

استعفاي دكتر شهرتاش و معاون دانشجويي وي دكتر بهشتي.

 متحصنين اعلام داشتند كه اين تحصن سياسي نبوده و كاملا صنفي است و هيچ كميته‌اي براي پيگيري اين تحصن تشكيل نخواهد شد، چرا كه معتقديم هر يك از ما به عنوان انساني مستقل، حق حرف زدن داريم؛ البته در محيطي آرام و بدون تشنج.

اعلام نداشتن كميته پيگيري مطالبات صرفا براي جلوگيري از بازداشت و دستگيري اعضاي اين نوع كميته هاي دانشجويي است0 اين امر درحالي اعلام شده است كه از ابتداي تحصن به صورت رسمي و غيررسمي از سوي حراست دانشگاه اين دانشجويان تهديد شدند،

دانشجويان اعلام داشتند كه به هيچ رسانه اي براي آگاهي از اين تحصن و خواست هاي دانشجويان اجازه ورود به دانشگاه داده نشده است. 
 


 

ی