اخبار

پيك

                         
عضو رهبری موتلفه: قانون اساسی نقشی برای
احزاب در انتخابات تعيين نكرده است!ا
مؤتلفه اسلامی حاضر به اعلام
هويت رهبران و منابع مالی خود نشد

 

حميدرضا ترقي، عضو رهبری موتلفه اسلامی كه اكثريت مجمع تشخيص مصلحت را دراختيار دارد و شورای نگهبان نيز همسو با آن عمل مي كند در يك مصاحبه كوتاه، پيرامون تصميم دولت برای كمك مالی به احزاب غير ثروتمند و محروم از دسترسی به بنيادهای عظيم مالی در جمهوري اسلامی جهت بقای آنها در صحنه سياسي كشور گفت:

« در قانون اساسی ايران اشاره‌اي به اين كه احزاب نقش اصلی را در انتخابات ايفا كنند، نشده است. به اين سادگی نمي‌توان (همچون دموكراسي‌هاي غربي) به احزاب برای انتخابات، ميدان داده شود. لذا به نظر مي‌رسد دولت از اين جهت كه بتواند نقش احزاب را در صحنه‌ی سياسی كشور پررنگ‌تر كند و شرايط سياسی را به سوي جامعه‌ی مدنی غربی پيش ببرد، مصمم است كه به احزاب كمك مالي كند تا از توان بيشتری برای حضور در صحنه‌ سياسی كشور برخوردار شوند.»

حميد رضا ترقي، بدون اشاره به قدرت عظيم مالی موتلفه اسلامی و از جمله، سلطه آن بر كميته امداد امام و دولتي ندانستن مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان گفت:

«احزاب غير دولتي كه دولت‌گرا و دولت‌ساز نيستند، رغبتي برای دريافت اين يارانه ندارند»

 

موتلفه اسلامی نحوه فعاليت و مشخصات رهبران خود را اعلام نمی كند‍

 

حميد رضا ترقي، همزمان با همين مصاحبه، طی گفتگوی ديگری با خبرگزاری ايسنا پيرامون شرايط پرداخت رايانه توسط دولت به احزاب’ عملا گفت كه موتلفه اسلامی اين شرايط را نمی پذيرد و كمك دولتی هم نياز ندارد0

وزارت كشور از همه احزابی كه اجازه فعاليت دارند خواسته است نام رهبران’ فعاليت يكساله، بيانيه ها، تعدا شعب، منابع مالي، تعداد پلنوم ها و كنگره ها، تعداد اعضا و نحوه فعاليت تشكيلاتی خود روی يك فرم رسمی كه وزارت كشور در اختيار آنها قرار داده نوشته و در اختيار اين وزارتخانه بگذارند0

موتلفه اسلامی حاضر به پر كردن اين فرم و مطلع ساختن وزارت كشور از منابع مالي، اعلام مشخصات رهبران واعضاي خود و شعب و فعاليت های آن نشد. اين درحالی است كه تعدادی روحانی و برخي رهبران بسيج ( از جمله فرمانده بسيج) در رهبری موتلفه قرار دارند و به اين حزب هويت نظامي-سياسی داده اند0 از جمله راه های گريز از اعلام اين مشخصات، پرهيز از قبول كمك مالي دولت به احزاب است كه حميد رضا ترقي دبير سياسی شورای رهبری موتلفه اسلامی در مصاحبه خود به أن اشاره كرد0

 


 

ی