سخن روز

پنجم دی ماه 1381

پيك

                         

عبور عبدی

يا عبور از عبدی؟

 

محاكمه عباس عبدی و دفاعی كه وی از خود در دادگاه كرد، آشكارا گريز از مخمصه ای بود كه برای او  و ديگران فراهم ساخته اند. او بخشی از اتهامات را بعنوان اشتباه پذيرفت و در عين حال وعده داد كه حرف های اساسی اش در باره اين ماجرا را در آينده خواهد زد.

بحث بر سر اين آينده است. اگر در اين آينده آنها كه عبدی را به اتهام جاسوسی محاكمه كردند حاكم مطلق شوند، مردم آشكارا خواهند ديد چه كسانی در جمع مخالفان اصلاحات و برپا كنندگان اين نوع محاكمات ماموريت های امريكايی را اجرا مي كرده اند.( رجوع كنيد به خبر مربوط به ارتباط های اسرائيلي- امريكائي رئيس كل دادگستری تهران در شماره ديروز پيك) و اگر جبهه اصلاحات بر حاكميت غلبه كرد، نه تنها واقعيات مربوط به دادگاه عبدی و مليون و مذهبيون بلكه ديگرانی كه غيابي محاكمه و اعدام شدند نيز بر ملا شده و مردم با چهره واقعی بسياری از مدعيان مبارزه با امريكا درحاكميت جمهوری اسلامی آشنا خواهند شد.

همگان(حتي آنها كه محاكمه پرونده نظرسنجی را ترتيب داده اند) به خوبی می دانند كه نه امريكا و موسسات امريكائی و نه انگلستان و شبكه های كسب اطلاعات آن در ايران نيازمند نظر سنجی در كشور نيستند. دقيق ترين اطلاعات مربوط به وضع اقتصادی كشور، نارضايی گسترده مردم، حالت انفجاری كشور، سقوط كم سابقه موقعيت روحانيت در ميان مردم، غارت كشور توسط هزار فاميل بازاری و روحاني، اوج گيری قطع اميد مردم از تحول در داخل كشور و رشد اميد به نجات دهنده ای در خارج از كشور، رشوه و فساد و فحشا و آمار اعتياد و سرخوردگی جوانان كشور و... از راديو آزادی (راديو فردا كنوني) و راديو بی بی سی هر روز پخش می شود. نه تنها قاضی دادگاه، كه آبدارچی قوه قضائيه را هم اگر بفرستند دوری در خيابان زده و نظرات مردم را جمع كند و بيآورد به دادگاه، همان ارمغان را با خود به دادگاه می آورد كه همين موسسات نظر سنجی بصورت جدول بندي شده و مستند در اختيار مجلس، وزارت اطلاعات و ديگر ارگان های جمهوري اسلامی و از جمله بيت رهبری قرار داده و هشدار باش داده اند كه فكري به حال خود و جمهوری اسلامی بكنند. آن ارتش 30 ميليونی امام زمان در سال 58 اكنون به ارتش 60 ميليونی صاحب نظر تبديل شده است!  اين آش چنان شور است و زمينه بهره گيری چنان فراهم كه كاخ سفيد 8 ميليون دلار بودجه سالانه براي گسترش نفوذ خود در ميان مردم ناراضي ايران سرمايه گذاری كرده تا جاي خالی مطبوعات مورد وثوق مردم و سيما و صدای طرد شده را از طريق راديو فردا بگيرد. عكس های ماهواره ای تاسيسات نظامی ايران نيز  چنان گسترده در اختيار امريكا وانگلستان و اسرائيل است كه مطبوعات غرب اكنون آنها را همانند عكس های عادی منتشر می كنند و روي شبكه جهانی اينترنت هم می توان انواع آنها را در سايزها و از زوايای مختلف ديد!

كانال های كسب خبر درونی از موقعيت نظامي ايران نيز، به موجب تمام شواهد موجود پرشمار تر از آنست كه در فرزند فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاج محسن رضائی (دبير كنونی مجمع تشخيص مصلحت) خلاصه شود. فرزندی كه در ايران با سازمان فضائي- نظامی امريكا در ارتباط بود و از همين طريق نيز پس از خدمات اطلاعاتي خود به امريكا گريخت.

بنابراين، مشتی كه قاضی مرتضوی روی ميز دادگاه می كوبد، مشتی است كه روی آب می كوبد و دفاعيات عبدی نيز اگر باری از طنز و اميد به عبور سريع زمان و ثابت شدن بسياری از حقايق نداشته باشد، هشداری تلخ را با خود دارد: از ما هم می گذرد! اما با واقعيت چه مي كنيد؟

آنچه تهيه گزارش آن از سوی موسسات نظر سنجی بهانه بازداشت و محاكمه چهره هايی نظير عباس عبدی در جمهوري اسلامی شده، چنان عيان است كه هيچ صاحب نظری از راست تا چپ امروز نمي تواند در جمهوری اسلامی دهان بگشايد و  به لفظ خود بدان اعتراف نكند. حتی اگر مخالف عبدی و اصلاح طلبان باشد و  گوشه چشمی به حاكميت مطلق جناح راست داشته باشد.

همزمان با انتشار اخبار مربوط به دادگاه عبدي، روزنامه هايی كه گزارش اين محاكمه رامنتشر كردند، گفتگويی با صادق زيبا كلام را نيز منتشر كردند. حتی فردی مانند او كه معمولا ميان سه صندلی كارگزاران- موتلفه- رسالتيون می نشيند در مصاحبه ای كه همزان با دادگاه عبدی در مطبوعات منتشر شده، مطالبی را همراه با  مخالفت با اصلاح طلبان و اتفاقا چهره ها و خطی كه عبدی را وابسته به آن می داند بر زبان آورده كه تكرار دقيق تر همان مطالبی است كه سه موسسه نظر سنجی جمع و جور كرده و در اختيار مقامات جمهوری اسلامي گذاشته اند. زيبا كلام هم همان را مي گويد كه نظر سنجی ها می گويد. بقال سر كوچه هم همان را می گويد كه آقايان در محافل خصوصی بدان اعتراف می كنند. بحران با محاكمه اين و آن بر طرف نمی شود! با نظر سنجی و بدون نظر سنجي، با محاكمه و بدون محاكمه عبدي، واقعيت به قوت خود باقی است : 60 ميليون نفر با يك اقليت حكومتي مسئله دارند! فكری به حال صورت مسئله بايد كرد، والا مسئله را امريكا به سود خود حل خواهد كرد!

(بخش هايی از مصاحبه زيبا كلام و همچنين مصاحبه عبدی در پايان جلسه دادگاه را درهمين شماره بخوانيد)  

  
 
                      بازگشت به صفحه اول


 

ی