اخبار

پيك

                       
جنبش صلح
و انزوای ايران

 

در ميان كشورهای جهان و حتی در ميان كشورهای آسيائی، ايران از جمله كشورهائی بود كه در آن، نه تنها ديروز، بلكه اساسا تاكنون تظاهرات عليه حمله نظامی امريكا به عراق انجام نشده است و اين به دليل سياست های جناح راست جمهوری اسلامی در اين ارتباط و شيوه نگرش آن به تظاهرات خيابانی است. در حاليكه، نه تنها ديروز، بلكه در دوران اخير كه خطر حمله نظامی امريكا به عراق و حتی استفاده از سلاح اتمی وجود دارد، در سراسر جهان مردم برای صلح به خيابان ها می آيند، اما معمولا در ايران با شعارهای جنگ طلبانه مردم را دعوت به حضور در راهپيمائی ها می كنند و اين خلاف سياست كنونی جهان برای منزوی ساختن امريكا در حمله نظامی به عراق است. معمولا در اين نوع تظاهرات جمهوری اسلامی سخنان بيان و شعارهائی داده می شود كه امريكا وجهان از آنها استنباط عمليات تروريستی و ماجراجويانه می كند و نمايش های خيابانی برای آتش زدن پرچم امريكا و يا مجسمه های عمو سام بجای آنكه روحيه صلح جوئی عموم مردم ايران را به نمايش بگذارد ماجراجوئی و خوی تروريستی اين بخش از حاكميت را به نمايش می گذارد. از همين رو، اين نوع تظاهرات تاكنون عملا در خدمت سياست های تبليغاتی امريكا برای توجيه حضور و عمليات نظامی اين كشور بوده و سياست های دولت خاتمی مبنی بر گفتگوی جهانی را زير علامت سئوال قرار می دهد.

همچنين، از آنجا كه سياست جناح راست جمهوری اسلامی استقبال از حمله نظامی امريكا به عراق برای بهره گيری از شرايط جنگی در همسايگی ايران و بستن فضای سياسی كشور است، اين بخش از حاكميت ايران از اين نوع تظاهرات صلح آميز استقبال نمی كند.

شورای تبليغات اسلامی و احزابی نظير موتلفه اسلامی و تشكل های روحانی نظير جامعه روحانيت مبارز تهران دارای چنين نگرش و سياست هائی برای دفاع از صلح و همسوئی با مردم جهان نيستند.

به اين ترتيب، آنها كه به ظاهرا عليه امريكا شعار می دهند و تفنگ بدست در نمازهای جمعه خطبه می خوانند، عملا اگر در پشت صحنه سرگرم ارتباط با امريكا و همسوئی با سياست های كاخ سفيد برای جلب حمايت آن نباشند، به جدا سازی مردم ايران از جنبش صلح جهانی كمك می كنند و از اين طريق آب به آسياب امريكا می ريزند.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی