اخبار

پيك

                       
نامه تكاندهنده سحابي
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

 

نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است.

افشاگری تاريخی مهندس سحابی و بويژه نشانی كاملی كه از سلول های روان گردان و بخش های روانی زندان اوين و سلول اشباح در زندان سپاه پاسداران ( كه شرم آور است اگر آن را با اين كارنامه پاسدار انقلاب ناميد) داده است، تمامی بافته های تبليغاتی پيرامون كنفرانس برلين و پرونده ملی – مذهبی ها را نقش بر آب كرد. كنفرانسی كه هنوز علی افشاری و حجت الاسلام اشكوری به بهانه شركت درآن در زندان بسر می برند. همينگونه است صحنه آرائی جنايتكارانه ای كه به بهانه موسسات نظر سنجی و يا سب نبی برای هاشم آغاجری ساخته اند و يا فعاليت های فرهنگی و اينترنتی اعضای دستگير شده كانون نويسندگان ايران كه همگی دنباله يك سناريوی تكراری و 20 ساله اند!

سناريوی كودتا و براندازی ( برای توده ای ها از نوع نظامی آن، برای نهضت آزادی از نوع قانونی آن، برای عبدی از نوع نظرسنجی آن و... كه می رود تا شامل حال جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب و بقيه نيروهای باقی مانده از انقلاب 57 بشود)

جناياتی كه در نامه مهندس سحابی به آن اشاره می شود، در كنار استناد رهبر و رئيس مجمع تشخيص مصلحت به برانداز بودن ملی – مذهبی ها و در عمل، تائيد آنچه بر سر بازداشت شدگان رفت معنای صريح ديگری را هم با خود دارد:

هر دو مقام ياد شده در بالا هم دستگيری ها و اعترافات زير شكنجه مربوط به كنفرانس برلين را در سخنرانی های عمومی و نماز جمعه تهران تائيد كردند و هم بر اتهامات وارده بر ملی – مذهبی ها مهر تائيد زدند. هم اكنون نيز با اشاره و كنايه بر سناريوی موسسات نظر سنجی مهر تائيد می زنند. هم رهبر و هم هاشمی رفسنجانی. اولی در سخنرانی های اخيرش با بكار بردن اصطلاح توطئه نظرسازی و هاشمی رفسنجانی با اشاره به "مدعيان سوابق انقلابی- كه اشاره به عبدی بود) در سخنانی كه در جريان ديدار از مشهد ايراد كرد.

به اين ترتيب، اين دو مقام حتی اگر مطلع از آنچه بر سر بازداشت شدگان در زندان های ياد شده در نامه سحابی نباشند، بدليل بی اطلاعی از آنچه در حيطه اختيارات ومسئوليت هايشان می گذرد فاقد صلاحيت اند و اگر مطلع باشند و تائيد كننده آن، متهم به شركت عاليه در اين جنايات اند و همرديف امثال فلاحيان و اژه ای و روح الله حسينيان و بقيه.

بويژه آنكه بسياری از اين جنايات در زندان های سپاه روی داده و فرماندهی و يا بخشی از فرماندهی سپاه پاسداران در آن دخيل است. ارگانی كه مسئوليت مستقيم آن برعهده رهبر است، كه اگر نداند در زير فرماندهی اش چه می گذرد بدليل عدم كفايت خلع است و اگر بداند و خود تائيد كننده باشد شريك جرم است. همين استدلال شامل سازمان امنيت موازی نيز می شود كه در قوه قضائيه تحت اختيار رهبر شكل گرفته است.

مسئوليت عاليه اين جنايات بر عهده مسئولين عالی است و چون كه 100 آيد 90 هم نزد اوست!

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی