اخبار

پيك

                         
ترياك
با فتوا و بدون فتوا

 

 

در محافل مذهبی اين قول قوی وجود دارد كه ترياك مكروه است نه حرام. علمائی وجود دارند كه آن را حرام می دانند. چه مكروه و چه حرام، واقعيت اينست كه نه تنها مردم عادی، بلكه جمع زيادی از روحانيون ترياك مصرف می كنند. اما اعتياد در ايران فراتر از فتوا و اعتياد و يا تفريح و بهانه پزشكی روحانيون برای مصرف ترياك، به يك فاجعه اجتماعی ختم شده است. اين فاجعه مستقيما ارتباط دارد با بسته شدن فضای سياسی، فرهنگی، ورزشی و تفريحی جوانان و توده مردم ايران.

خبرگزاری ايسنا با توجه به اعتياد بی سابقه در ايران و با توجه به همين نقل قول هائی كه در باره ترياك و از قول برخی روحانيون می شود، سراغ برخی روحانيون مقيم قم رفته و نظر و فتوای آنها را در باره ترياك و مواد مخدر جويا شده است. اين روحانيون ديدگاه هائی را مطرح كرده اند كه در اين شماره پيك می خوانيد و باحتمال بسيار در روزهای آينده يك موج تبليغاتی هم در مطبوعات جبهه مخالف اصلاحات در اين باره به راه خواهد افتاد و اصلاحات را "مبارزه با ترياك" اعلام خواهند كرد!

چه كسی می تواند باور كند كه فاجعه اعتياد در جامعه ايران و بويژه گسترش آن در ميان نسل جوان كشور با اين فتواها خاتمه خواهد يافت؟

اين فاجعه درمان می شود، اما نسخه آن نه فتوای دينی بلكه گشايش فضائی است كه در ايران با فشار همين روحانيون بسته شده است. از مطبوعات تا سينما، از تاتر تا كتاب، از دانشگاه تا مدرسه، از ورزش بانوان تا تماشای مسابقات، از نابودی فوتبال تا جلوگيری از شادی پيروز مسابقات ورزشی، از دوچرخه سواری بانوان تا بستن روزنامه زن و توطئه عليه مجله زنان و سرانجام از واقعيت تا انكار آن!

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی