ايران

پيك

                         

نبرد دن كيشوت

با تكنولوژي

 

.تلويزيون جمهوری اسلامی سلسله گزارش هائی در باره كاخ های سلطنتی پيش از انقلاب با تصاويری از قسمت های مختلف اين قصر ها را شروع كرده است كه هدف از آن افشاگری اشرافيت و فساد مالی دوران شاه است. اين گزارش ها، نشان دهنده بيم و نگرانی از گرايش جوانان به دوران پيش از انقلاب است و سيمای جمهوری اسلامی می كوشد نسل جوان كشور را با گذشته پيش از انقلاب آشنا سازد، اما دركی كه اكنون مردم از زندگی روحانيون حكومتی و سران تجاری- بازاری ايران دارند عملا خنثی كننده اثر اين نوع فيلم ها و گزارش ها و كم توجهی مردم نسبت به فساد و غارت دوران شاه است. همينگونه است تفسيرها و اظهارنظرهائی كه در باره شكنجه و زندان در دوران شاه در مطبوعات منتشر می شود و يا در تلويزيون از آن صحبت می شود. اين فيلم ها، گزارش ها و تفسيرها عملا بخش انتصابی  جمهوری اسلامی را به سيستم پادشاهی پيش از انقلاب پيوند می زند و مردم از اين هر دو يك تصوير دارند.

در يك اقدام ديگر، قوه قضائيه، سازمان امنيت موازی، شورای تبليغات اسلامی، شورای نگهبان و نيروی انتظامی طرح مشترك مقابله با ماهواره را برای جلوگيری از پخش برنامه های تلويزيون های فارسی زبان امريكا به اجرا گذاشتند. هاشمی رفسنجانی در آخرين سخنرانی خود كه در ستون سخن روز می خوانيد اشاره به همين تلويزيون ها و ضرورت مقابله با آنها در داخل كشور كرده است. گفته می شود تلويزيون های فارسی زبان خارج كه در ايران گرفته می شود بيش از 5ر2 ميليون نفر را زير پوشش خود گرفته اند و اين در شرايطی است كه قرار است بزودی برنامه های فارسی افغانستان به زبان فارسی در جهت ايران تقويت شود و در صورت استقرار امريكا در عراق، عراق نيز به پايگاه جديدی برای تقويت برنامه های فارسی زبان تلويزيونی و راديوئی خواهد شد. گفته می شود يك طرح تلويزيونی ديگر نيز رو به پايان است. مركز اين تلويزيون در بحرين گزارش شده است و به تقليد از تلويزيون الجزيره قرار است برنامه های خبر، تفسيری و سرگرم كننده پخش كند. هم اكنون در جنوب ايران بيشتر مردم از تلويزيون های عرب زبان استفاده می كنند و در سراسر ايران راديوهای فارسی زبان خارج از كشور جانشين مطبوعات و برنامه های بی روح و تبليغاتی جمهوری اسلامی شده است. در شمال ايران نيز چه در صفحاتی از گيلان و مازندران و چه نقاطی از آذربايجان مردم از برنامه های تلويزيونی آنسوی مرزها استفاده می كنند، بويژه در آذربايجان. در بخش هائی از كردستان ايران نيز مردم می توانند با كمی دستكاری در آنتن های خود از برنامه های كردی داخل خاك عراق استفاده كنند. جمهوری اسلامی بجای چاره جوئی واقعی و پذيرش واقعيت نياز جامعه به دگرگونی همچنان بر سانسور و مقابله با تكنولوژی تكيه می كند. امری كه به جنگ دن كيشوت با آسياب بادی می ماند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی