ايران

پيك

                         

استعفای رابين كوك، رهبر فراكسيون

حزب كارگر در مجلس عوام انگلستان

بازی انگليسی!

امريكا خواهان فتح بغداد با جنگ و نمايش قدرت نظامی است

 

 

ساعاتی پيش از پيام جورج بوش به مردم امريكا و اولتيماتوم وی به صدام حسين و دو فرزندش برای ترك عراق در ظرف 48 ساعت، رابين كوك وزير خارجه سابق و رهبر فراكسيون حزب كارگر در مجلس عوام، بعنوان اعتراض به شركت بريتانيا در حمله يكجانبه ايالات متحده به عراق از سمت خود استعفا داد.

رابين كوك ضمن پشتيبانی از تونی بلر در تلاش هايش برای تدوين و ارائه قطعنامه دوم سازمان ملل، گفت كه نمی تواند اهميت اين تلاش را ناديده گرفت.

با آنكه سخنان و عمل رابين كوك از سوی بسياری از محافل سياسی جهان، نوعی مخالفت با حمله نظامی به عراق توسط امريكا ارزيابی شده است، اما هستند محافل سياسی كه اين عمل را نوعی بازی سياسی خطرناك با صدام حسين و آينده عراق ارزيابی می كنند. بموجب اين بازی، درحاليكه امريكا برای توجيه و جلب افكار عمومی برای حمله نظامی به عراق خواهان خروج فوری صدام حسين از عراق شده است، موضع گيری هائی نظير آنچه رابين كوك كرد، صدام را به اميد رشد تضادها واختلافات ميان متحدان امريكا تشويق به ماندن در عراق می كند! اين بازی درحالی صورت می گيرد كه امريكا نه خواهان فتح بی جنگ بغداد و اجتناب از قدرت نمائی نظامی در برابر متحدان اروپائی خود، بلكه برعكس، خواهان شرايطی برای حمله نظامی به عراق است و ماندن صدام در بغداد اين فرصت را دراختيار آن می گذارد.

 نظير همين بازی سياسی در جريان حمله عراق به كويت و اشغال اين كشور توسط سفير وقت امريكا در بغداد، با بيان يك جمله كوتاه در ملاقات با صدام حسين صورت گرفت. در آن ديدار سفير وقت امريكا، در آستانه حمله عراق به كويت به صدام حسين گفت: "امريكا در امور كشورهای همسايه دخالت نمی كند". اين جمله را صدام حسين چراغ سبزی برای حمله به كويت ارزيابی كرد و در عمل بزرگترين گام عملی را درجهت استراتژی جهانی امريكا برداشت.

رابين كوك در استعفای خود تصريح كرد: " بريتانيا ابرقدرت نيست. منافع ما نه از راه يكجانبه نگری ، بلكه از طريق همه جانبه نگری تامين می شود. اين منافع و اتفاق بين المللی كه دراين رابطه اهميت دارد، نخستين صدمه ای است كه جنگ آن را خدشه دار می كند."

رابين كوك مقايسه عراق با كوزوو را مردود شمرد، زيرا به نظر وی بريتانيا در مورد عراق فاقد حمايتی است كه در مورو كوزوو با خود داشت. وی در اينمورد گفت: "آنچه كه اهميت داشت حمايت همه جانبه شورای امنيت در حمله به عراق بود"

رابين كوك درعين حال اين ادعا كه  ژاك شيراك مسئول عدم تصويب قطعنامه سازمان ملل بود را رد كرد و آن را بهانه ای برای توجيه رفتار بريتانيا خواند. او گفت كه نه ناتو، نه اتحاديه اروپا و نه شورای امنيت از ايالات متحده و بريتانيا حمايت نكردند. رابين كوك گفت:" مشكل ما اين بار در بدست آوردن حمايت به اين دليل بود كه جامعه بين المللی و مردم بريتانيا با اين جنگ مخالف بودند."

كوك اخطار كرد كه هيچكس قادر به پيش بينی تعداد كشته شدگان در جنگ نخواهد بود، اما بنظر می رسد كه به هزاران نفر بالغ گردد.

كوك در پايان گفت كه در كار سياسی اش ياد گرفته است كه به مردم بريتانيا اعتماد كند و به همين دليل وی فردا با حضوردر ميان مردم به عمليات نظامی رای مخالف خواهد داد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی